Печат

За децата, войната, победата и военните униформи

Преми­на­лият в края на април в Ростов на Дон тра­дици­о­нен парад на „дет­ските войски”, с уча­сти­ето на над 500 възпи­та­ници на дет­ски гра­дини и учащи се от 4 до 10 години, обле­чени в униформи на раз­лични родове войски, пре­диз­вика дис­ку­сия в соци­ал­ните мрежи за това доколко допу­стимо е уча­сти­ето на деца в меропри­я­тия, посве­тени на Деня на побе­дата. Пси­хо­лози изка­заха раз­лични про­ти­вопо­ложни мне­ния, самите учащи се също спо­де­лят раз­лични вижда­ния. Педагози смя­тат, че това е „наи­стина важно”.

След дет­ския парад пси­хо­логът Елена Куз­нецова пуб­ли­кува във Фейс­бук пост, спо­де­лен от над 10 хиляди души. Тя отбе­лязва, че „възп­та­тел­ното посла­ние, което децата полу­ча­ват от подобни действия на въз­раст­ните, е, че вой­ната е нещо яко, праз­ник, защото завършва с победа”. Това нейно изказване пре­диз­вика бурна реакция в соци­ал­ните мрежи за необ­хо­димо­стта от про­веж­дане на меропри­я­тия в учи­лищата и дет­ските гра­дини по повод 9 май и за допу­сти­мите форми на уча­стие в тях на децата.

От проф­съюза „Учи­тел” пояс­ня­ват за „Коммер­сантъ”, че всеки регион има свои начини за отбе­лязване на тази дата. По думите на поже­лала да остане ано­нимна учи­телка в район­ните цен­трове „всяка година учи­лищата орга­ни­зи­рат децата за уча­стие в „Без­смърт­ния полк”, което се зачита за възпи­та­телна работа, а клас­ните ръко­во­ди­тели се при­зо­ва­ват на акци­ята със запо­вед на дирек­тора. „В такъв ден е срамно да се отказ­ваш да орга­ни­зи­раш децата за уча­стие, това е наи­стина важно”, казва събе­сед­нич­ката на вестника.

А Елена Куз­нецова е на мне­ние, че децата не бива да обли­чат военни униформи. „Като пси­хо­лог добре раз­би­рам, че чув­ството на благо­дар­ност може да изпълва човека. Може да се появи жела­ние за праз­ну­ване „в еди­нен порив”. Радо­стта от еди­не­ни­ето е съгла­сие на цен­ностно рав­нище — това е велика човешка радост. По човешки ни е важно да прежи­вя­ваме нещо заедно… Може би радостна победа, а може би скръбна памет. 9 май е тол­кова важна дата за нас. Подгот­вяйки се за нея, се вслушваш в себе си — какво е тя лично за теб. Ние всички идваме от обще­ство, в което ука­за­ни­ята как пра­вилно да живеем, да мислим и да чув­стваме идваха от горе”.

Семей­ният пси­хо­лог, кан­ди­дат на пси­хо­логи­че­с­ките науки Ирина Обу­хова спо­дели пред „Коммер­сантъ”, че уча­сти­ето на деца в меропри­я­ти­ята за 9 май е „про­сто необ­хо­димо”: „Всеки трябва да знае коре­ните си, исто­ри­ята на стра­ната и предците си. Детето трябва да се иден­тифицира със сво­ите предци. Така човек изгражда раз­би­ра­нето за себе си в зави­симост от това какво е полу­чил от предците си, и гор­до­стта от исто­ри­ята се пре­нася върху самия човек, става част от харак­тера му. Не бива да мислим, че щом вой­ната е свършила повече не бива да се говори за нея. Не, трябва, необ­хо­димо е да се говори!”

А какво мис­лят децата? Ето мне­ни­ето на 15-​годишната Ана­ста­сия Фир­сова от Калужка област. Тя раз­казва, че с наб­лижа­ва­нето на 9 май в учи­лището се променя атмо­сфе­рата — във всеки час има нещо военно — съчи­не­ния, песни, рисунки, учи­те­лите аги­ти­рат да се носят георги­ев­ски лен­тички и те осъж­дат, ако не го пра­виш. Ана­ста­сия призна, че не носи лен­тичка: „Не са ми пръ­съж­дали ника­къв орден. Та нали в Деня на полици­ята напри­мер не нося пагони.” „Самата война не може да бъде какъвто и да било праз­ник по принцип. Ако Денят на побе­дата беше ста­нал Ден на паметта, това би било по-​уместно”.

Друга е нагла­сата обаче на 16-​годишния Дмит­рий Коло­сов от Велики Новго­род. Тази година той ста­нал член на пат­ри­о­тич­ното движе­ние „Юнармия” и се отнася положи­телно към праз­ну­ва­нето на 9 май в учи­лище и в града. „Някак си е почетно да участваш в парад. Така в известна степен отсто­яваш честта на роди­ната и отда­ваш дължимото на вою­ва­лите вете­рани. Във вой­ната е важно не само да побе­диш, но и след това да отсто­яваш без­апе­лаци­он­ната победа. Нищо не бих проме­нил в тази форма на праз­ника”. Дмит­рий отбе­лязва обаче,че не се смята за пат­риот: „Въпреки това ми е комфортно в „Юнармия”. Мно­зина не са пат­ри­оти — това е личен избор на всеки. При нас са заедно момчета с раз­лични възг­леди, но ние всички пра­вим едно общо дело”.

На 6 май над 500 възпи­та­ници на дет­ски гра­дини от Пятигорск във военна униформа марши­ру­ваха пред Веч­ния огън заедно с адми­ни­страци­ята на града. При­емайки парада, кметът Андрей Скрип­ник отбе­ляза, че той се про­вежда за първи път, но може да стане „добра тра­диция”. Ръко­во­ди­тел­ката на град­ското управ­ле­ние по обра­зо­ва­ние Ната­лия Васю­тина поясни, че „кол­кото по-​рано започва пат­ри­о­тич­ното възпи­та­ние, тол­кова обще­ството е по-​здраво”. На 9 май шествие „Ние сме наслед­ници на Вели­ката победа!” премина в Уля­новск. В него участваха деца от 12 дет­ски гра­дини и пет училища.