Печат

В Крим почетоха паметта на жертвите от концлагера "Красный"

На мемо­ри­ала на жерт­вите на фашист­ката окупация на Крим „Конц­лагер „Крас­ный” граж­дани запа­лиха свещи в памет за заги­на­лите. В селището Мирни в предгра­ди­ята на Симфе­ропол се съб­раха няколко хиляди души — местни жители и симфе­рополци, дой­доха и пред­ста­ви­тели на вла­стите. На това място по време на окупаци­ята на полу­ост­рова са заги­нали 15 хиляди души. „Кра­сиво е със запа­ле­ните свещи, но тъжно — поделя една от мест­ните жителки. — Аз 14 години живея наб­лизо и отка­кто бе съз­да­ден този комплекс на хълма, всяка година идваме тук. Тук се раз­хож­даме и с децата и винаги сърцето ти се свива като си поми­слиш какво е било”.

Нямаше речи и слова, на мемо­ри­ала зву­чеше само музика и крат­ката исто­рия на това страшно място, както и поемата на Роберт Рож­де­ствен­ски „Рек­вием”. Няколко часа пото­кът от хора не спря, всеки оста­вяше свещичка край сте­ната и отда­ваше почит на жертвите.

Мемо­ри­алът е открит преди четири години на мястото на най-​големия в Крим фашистки конц­лагер по време на Вели­ката оте­че­ствена война. Там немците са уби­вали евреи, нелегални и пар­ти­зани. За две години са унищожени 15 хиляди души и са заро­вени в 20 ями и девет кладенци.