Печат

В цялата страна шестваше "Безсмъртният полк"

Кам­чатка. „Без­смърт­ният полк” на Кам­чатка събра повече от 23 хиляди души. Само в Пет­ропав­ловск — Кам­чат­ски в шестви­ето участваха 19 хиляди души. В центъра на града на раз­лични сцени се изявиха твор­че­ски колек­тиви, полеви кухни пред­лагаха вой­нишка каша. По фрон­то­вете на вой­ната са се сража­вали над 23 хиляди жители на Кам­чатка, 12 от тях са получи зва­ни­ето „Герой на Съвет­ския съюз”

Чита. В Парада на побе­дата в Чита за първи път участваха ракет­ните комплекси „Искандер-​М”. Тра­дици­онно парадът в Чита е един от най-​големите в Русия и това е свър­зано с факта, че градът дълги години е бил център на Забай­кал­ския, а след това на Сибир­ския вое­нен окръг. В шестви­ето в Чита са участвали над 1,8 хиляди четинци, от които 1,2 хиляди са воен­но­служещи. За първи път участва и парадна група войски на Росгвар­дия. Като зри­тели на парада при­състваха делегации от съсед­ните реги­они - Китай и Монголия.

Благо­вещенск. На парада в Благо­вещенск основни участ­ници в парада бяха кур­сан­тите от Дале­ко­източ­ното висше общо­войсково командно учи­лище, вклю­чи­телно и обу­ча­ващите се там чуж­денци. За първи път в състава на парад­ните групи преми­наха гра­ни­чари с куче­тата си и кава­ле­ри­стите от Амур­ското казашко друже­ство. Тан­кът Т-​34, който също участва за първи път в парада, бе наре­чен „Бое­вая подруга”. Този танк е при­клю­чил вой­ната в Кьо­нигсберг и е въз­ста­но­вен от местни жители и спе­ци­а­ли­сти. По фрон­то­вете на вой­ната участват около 140 хиляди жители на Амур­ска област, 126 от тях са „Герои на Съвет­ския съюз”.

Улан Уде. В Улан Уде (Бурятия)за първи път в парада участваха пред­ста­ви­тели на „Юнармия” — по центъра на града преми­наха 150 уче­ници на въз­раст от 10 до 17 години. По уста­но­вена вече тра­диция в парада участваха и обще­ствени орга­ни­за­ции от града. На спе­ци­ални платформи с деко­рации те пока­заха теат­ра­ли­зо­вани пред­став­ле­ния. Нари­чат Улан Уде сто­лицата на ева­ку­аци­он­ните бол­ници — по време на вой­ната тук са изле­ку­вани над 30 хиляди ранени и болни, Улан Уде е впи­сан в книгата „Гра­до­вете на Победата”.