Печат

В Новосибирск увековечиха Сталин

Бюст на Йосиф Ста­лин бе поста­вен на тери­то­ри­ята на ново­си­бир­ския обла­стен коми­тет на КПРФ по повод Деня на побе­дата, съобщава „Коммерсантъ”.

Иници­а­тивна група няколко години иска раз­реше­ние за поста­вяне на памет­ник на „вожда на наро­дите”, посоч­вайки раз­лични места в града, но полу­ча­вала отказ. През март тази година художе­стве­ният съвет се съгла­сил на компроми­сен вари­ант — бюстът на бъде поста­вен на частна тери­то­рия, при­над­лежаща на област­ния коми­тет на КПРФ.

Бюстът, дело на мест­ния скулп­тор Павел Мар­ков, е напра­вен от стък­ло­компо­зи­тен мате­риал и е поста­вен върху гра­ни­тен постамент. В рам­ките на про­екта е издиг­ната стена от жълти тухли с колони, на която има две гра­нитни плочи от двете страни на бюста. На едната са гра­ви­рани думи на Ста­лин за исто­ри­че­с­ката мисия на съвет­ския народ в разгрома на фашизма, а на вто­рата — цитат от песента „Он” на Алек­сандър Вер­тин­ски. Памет­ни­кът е изра­бо­тен и поста­вен с волни пожерт­во­ва­ния и сред­ства на област­ния коми­тет на КПРФ.

Спо­ред про­ве­дено от „Левада центр” допит­ване за ролята на Ста­лин в исто­ри­ята на СССР положи­телна оценка са дали 70% от рус­наците. Сумар­ното рав­нище на положи­телно отноше­ние към Ста­лин също е с мак­сима­лен пока­за­тел. С уваже­ние към него се отна­сят 41% от респон­ден­тите, със симпа­тия — 6%, с въз­хище­ние — 4%. Непри­язън и раз­драз­не­ние той пре­диз­ви­ква у 6% от рус­наците, страх — у 3%, а отвраще­ние и нена­вист — у 3%.