Печат

Крим ще доставя в Сирия козметика

На 26 ноем­ври про­из­во­ди­те­лят на козме­тика ком­би­натът „Крим­ска роза” подписа дого­вор с парт­ньор от Сирия за доставка на над 100 наиме­но­ва­ния крим­ска козме­тика, съобщава Кри­м­информ. „Днес бе подпи­сан дого­вор в рам­ките на спо­ра­зуме­ни­ето на меж­ду­на­род­ната конфе­ренция „Мост към успеха” между нашето предпри­я­тие и парт­ньор от Сирия — голям дис­три­бу­тор, който внася козме­тична про­дукция на тери­то­ри­ята на Сирия и я доставя в най-​големите търгов­ски вериги”, каза гене­рал­ният дирек­тор на „Крим­ска роза” Иван Гладун.

Засега не се опо­ве­стя­ват сумата на дого­вора и обемите на доставки. Стра­ните са в ста­дии на дого­ва­ряне на датите за изпращане на сто­ката. „Пла­ни­раме да съгла­су­ваме детай­лите за доставки през декем­ври и веро­ятно кон­тей­не­рите ще тръг­нат през пър­вото триме­се­чие на 2020 година”, поясни Гладун.

Ком­би­натът „Крим­ска роза” ще изпраща в Сирия крем за лице и тяло, розова и лаван­ду­лова вода и пр. „Един от основ­ните мас­ло­дайни сор­тове рози, на базата на който е съз­да­дена крим­ската мас­ло­дайна роза е дамас­ката роза. Може да се каже, че въз­раж­даме нашата връзка с роди­ната на мас­ло­дай­ната роза”, добави Гладун.

По-​рано бе съобщено, че се подготвя пар­тида пше­ница с обем около 5 хиляди тона за износ за Сирия.

В края на август-​началото на сеп­тем­ври в Сирия гостува крим­ска делегация, която участва в Меж­ду­на­род­ния панаир в Дамаск. В рам­ките на пана­ира бяха подпи­сани спо­ра­зуме­ния за търговско-​икономическо сътрудничество.

Крим ще доставя в Сирия про­дукти на маши­но­стро­и­тел­ната инду­стрия и агропромиш­ле­ния комплекс. А Сирия в Крим — пло­дове и зелен­чуци. Работи се по съз­да­ва­нето на съвместна кора­бопла­ва­телна компания.