Печат

Чечня стана рекордьор по брой рекорди

Лидерът на Чечен­ската репуб­лика Рам­зан Кади­ров влезе в Книгата на рекор­дите на Русия като ръко­во­ди­тел на регион, където в тече­ние на една година са фик­си­рани най-​много рекорди. Сер­тифи­катът е бил връ­чен на Кади­ров в Москва на чества­нето на седемго­диш­ни­ната на Книгата на рекордите.

Сред рекор­дите, поста­вени от Чечня, е най-​високопланинската плат­но­ходна регата в Евра­зия, която е про­ве­дена на 26 юли на езе­рото Каземай-​Ам на висо­чина 1866 метра над мор­ското рав­нище. Два рекорда при­над­лежат на 6-​годишния Рохим Куриев, който е напра­вил 4618 лицеви опори за един заход. Освен това Рохим е изпъл­нил най-​много лицеви опори за два часа в сво­ята въз­рас­това група — 4183.

Рам­зан Кади­ров е огла­вил лично поста­вя­нето на друг рекорд — повел е най-​масовия стрел­кови поход в наци­о­нални облекла. 1204 кон­ника са преми­нали по скло­но­вете на Тер­ския хре­бет на Кавказ.