Печат

Кабинетът на Мишустин представи мерки срещу COVID-19

При­е­тите огра­ни­че­ния се въвеж­дат сега, за да се избегнат твърди мерки в бъдеще”, каза преми­ерът Михаил Мишу­стин на засе­да­ни­ето със замест­ниците си. На 14 март в пра­ви­тел­ството бе съста­вен Коор­ди­наци­о­нен съвет за борба с разпро­стра­не­ни­ето на новата инфекция начело с преми­ера Михаил Мишу­стин, който про­веде засе­да­ние на съвета. Бе отче­тено, че постепенно ситу­аци­ята в стра­ната преми­нава в нова фаза — ако първите слу­чаи на зара­зя­ване са били сред граж­дани, при­стиг­нали от чуж­бина, през послед­ните дни се наблю­дава нарастване на ста­ти­сти­ката за сметка на близ­ките на лицата, с които те са контактували.

Като пър­во­степенни бяха опре­де­лени зада­чите в сфе­рата на здра­веопазва­нето, за което отго­варя вицепреми­ерът Татяна Голи­кова. Тя съобщи, че към момента са фик­си­рани 93-​ма зара­зени, като в 86 от слу­ча­ите става дума за при­стиг­нали от чуж­бина, седем души са кон­тактни. Почти 80 болни са в стаци­о­нар, като при пове­чето забо­ля­ва­нето про­тича в лека форма. Изпи­сани са и първите изле­ку­вани. Медицин­ският кон­трол е затегнат. През изми­на­лото време са преми­нали медицин­ски кон­трол над 50 хиляди души, 35 са били снети от кон­трол. Спо­ред Голи­кова оста­на­лите са съв­сем здрави хора.

Уве­ли­чава се броят и темпо­вете на тестване на насе­ле­ни­ето. Всеки ден се пра­вят до 100 хиляди тест системи, като досега са напра­вени 710 хиляди. В реги­о­ните са доста­вени 427 хиляди тест-​системи, изпра­тени са още 282 хиляди, осве­доми Голикова.

Мини­стер­ството на финан­сите съз­дава спе­ци­а­лен фонд за преми­ране на медицин­ските лица, по осо­бен начин ще се изплащат бол­нич­ните — те ще се изплащат непо­сред­ствено на граж­да­ните аван­сово до закри­ване на листа за нетрудоспособност.

Що с отнася до обу­че­ни­ето — спо­ред реше­ни­ето на съвета вузо­вете мина­ват на дистанци­онно. Пър­во­на­чално за учи­лищата бе приет режим на сво­бодно посеще­ние, но по-​късно бе въве­дена ваканция от 23 март до 12 април. Един­ният държа­вен изпит ще бъде отложен, но така, че да се даде възмож­ност на учащите се за при­емане във вузовете.

На пър­вия вицепремиер Андрей Бело­усов е въз­ложено да отго­варя за плана в под­крепа на ико­номи­ката и биз­неса, който съдържа 47 меропри­я­тия. От тях 35 са свръ­хопе­ра­тивни и трябва да бъдат реа­ли­зи­рани в близ­ките 10 дни. Планът се състои от четири раз­дела. Пър­вият е свър­зан със снаб­дя­ва­нето на селе­ни­ето с про­дукти като на търговците се предо­ставя при­ви­леги­ро­вано кре­ди­ти­ране, опро­стя­ват се достав­ките в стра­ната, съз­дава се „зелен кори­дор” в мит­ниците за про­до­вол­ствени и непро­до­вол­ствени про­дукти от първа необ­хо­димост и др.

Във вто­рия раз­дел вли­зат меха­низми за помощ на отрасли от ико­номи­ката, които вече усещат нега­тив­ното вли­я­ние на коро­на­ви­руса като туризъм, авиаци­онни съобще­ния, на които се предо­ста­вят отложено плащане на данъците и пряко суб­си­ди­ране на щетите. По-​нататък мяр­ката ще засегне и стро­и­тел­ството, сфе­рата на отдиха и развлеченията.

Тре­тият раз­дел обхваща помощта на дреб­ните и сред­ните предпри­е­мачи — разши­ря­ване на достъпа до префе­ренци­ално кре­ди­ти­ране, мак­симално нама­ля­ване на огра­ни­че­ни­ята, уве­ли­ча­ване на обема на предо­ста­вя­ните субсидии.

Четвър­тата група мерки са общо­си­стемни и се свър­зват със системо­об­ра­зу­ващите предпри­я­тия, които ще се обръщат към спе­ци­ална коми­сия за опе­ра­тивна под­крепа, като се започне от реструк­ту­ри­ране на кре­ди­тите и се стигне до пряко субсидиране.

Осо­бено внима­ние преми­ерът Мишу­стин обърна върху информи­ра­нето на граж­да­ните: „Недо­стигът на информация винаги поражда ненужно безпо­койство и необос­но­вани стра­хове… Ние рабо­тим мак­симално открито и всеки човек трябва да има възмож­ност да полу­чава досто­верна и акту­ална информация по всички канали на кому­ни­кация — чрез меди­ите, интер­нет, соци­ал­ните мрежи”. За тази сфера отго­варя вицепреми­ерът Дмит­рий Чернишенко.

Пра­ви­тел­ството съз­даде спе­ци­а­лен ресурс за информи­ране на насе­ле­ни­ето „Стопкоронавирус.рф”. Тестван е и вече работи „гореща линия” — 88002000112. Към съвета е съз­да­ден и мони­то­рингов център за ситу­аци­ята в стра­ната и вза­и­мо­действие с всички ведомства.

Мишу­стин опре­дели тези мерки като пър­во­на­чални, като поясни, че при необ­хо­димост ще бъдат предпри­ети нови.

Граж­да­ните ще имат възмож­ност да преми­нат тестване за коро­на­ви­рус дори да нямат при­з­наци за забо­ля­ване, заяви преми­ерът Мишу­стин: „По поръ­че­ние на коор­ди­наци­он­ния съвет глав­ният държа­вен сани­та­рен лекар на РФ въведе нов порядък за тестване, който разши­рява възмож­но­стите на лабо­ра­то­ри­ите за диагно­стика. На първо място това се отнася за хората, които нямат при­з­наци на забо­ля­ване, но искат да про­ве­рят нали­чи­ето на коро­на­ви­рус. Аз разпо­ре­дих също така да се разшири възмож­но­стта за такова изслед­ване в летищата, на жп-​гарите и автогарите „.