Печат

Конституционният съд одобри поправките в конституцията

Опозицията организира протестни митинги 

Кон­сти­туци­он­ният съд, който се намира в Санкт Петер­бург, на свое засе­да­ние призна съо­т­вет­стващи на Основ­ния закон на стра­ната поправ­ките в кон­сти­туци­ята. Съдът в част­ност смята, че зану­ля­ва­нето на пре­зи­дент­ските ман­дати на Вла­ди­мир Путин не про­ти­во­речи на кон­сти­туци­ята. В съо­т­вет­ния документ се съобщава, че заклю­че­ни­ето е окон­ча­телно, не под­лежи на обжал­ване и влиза в сила неза­бавно след офици­ал­ното му пуб­ли­ку­ване, действа непо­сред­ствено и не изис­ква потвър­жда­ване от други органи и длъж­ностни лица. Заклю­че­ни­ето на КС неза­бавно бе изпра­тено на пре­зи­дента на РФ. Поправ­ките в кон­сти­туци­ята пред­стои да бъдат потвър­дени или отхвър­лени на все­на­родно гла­су­ване на 22 април.

Още преди засе­да­ни­ята на КС, на 12 март, когато Зако­но­да­тел­ното събра­ние на Санкт Петер­бург гла­су­ваше поправ­ките в кон­сти­туци­ята, пред сгра­дата на пар­ламента се появиха опо­зици­онно настро­ени граж­дани. Бяха задър­жани акти­ви­сти на „Мирна съпро­тива”, които аги­ти­раха депу­та­тите да не „участват в пре­стъп­ле­ние, да откло­нят анти­кон­сти­туци­он­ните поправки”. Задър­жани опо­зици­о­нери имаше и пред сгра­дата на Зако­но­да­тел­ното събра­ние в Ека­те­рин­бург, Тула и Нал­чик, съобщава „ОВД-​Инфо”.

Повече от 20 участ­ници в акции срещу поправ­ките в кон­сти­туци­ята бяха задър­жани на 15 март в Санкт Петер­бург пред зда­ни­ето на Кон­сти­туци­он­ния съд, където съди­ите бяха при­стъпили към разглеж­дане на поправките.

Митингът на мос­ков­ската опо­зиция се про­веде на площад „Суво­ров” без про­изше­ствия. На митинга при­състваха пред­ста­ви­тели както на дяс­ната, така и на лявата опозиция.

Съще­временно в центъра на Москва се про­веде съгла­су­ван с вла­стите митинг в под­крепа на все­на­род­ното гла­су­ване за поправ­ките в кон­сти­туци­ята с уча­сти­ето на 300 души.