Печат

Путин: поправките в конституцията са стъпка към демократизация на обществото

В пър­вото за времето на пан­деми­ята интервю за програмата „Москва. Кремль.Путин” на 14 юни пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин заяви, че поправ­ките в кон­сти­туци­ята ще помогнат на рус­кото обще­ство да направи още една крачка към демо­краци­ята. Става дума за пре­да­ване на пар­ламента на част от пъл­номощи­ята на президента.

Така Путин изрази несъгла­си­ето си с кри­ти­ката от страна на КПРФ, която смята, че поправ­ките ще дове­дат да олигар­хично управ­ле­ние и дик­та­тура в стра­ната. По думите му всъщ­ност е обрат­ното и подобни изказва­ния от страна на кому­ни­сти­че­с­ката пар­тия зву­чат „малко странно”. Пре­зи­дентът напомни, че при сегаш­ната ситу­ация пре­зи­дентът утвър­ждава кан­ди­да­ту­рата на преми­ера със съгла­си­ето на Думата. Съще­временно лидерът на стра­ната има право без съгла­си­ето на пар­ламента да назна­чава мини­стрите. Спо­ред Путин поправ­ките кар­ди­нално ще проме­нят ситу­аци­ята. „Окон­ча­тел­ното реше­ние по избора на премиер ще се взема от пар­ламента, както и за мини­стрите, а в пред­ложе­ната поправка пре­зи­дентът няма право да откло­нява тези пред­ложе­ния. Съще­ствена част от пъл­номощи­ята се пре­да­ват на пар­ламента” каза Путин. Съветът на феде­раци­ята не утвър­ждава кан­ди­да­ту­рите, но все пак пре­зи­дентът трябва да про­веде съо­т­вет­ните кон­сул­тации, а пре­тен­ден­тите да „изля­зат на светло” като се пред­ста­вят в Съвета на феде­раци­ята, раз­кажат за себе си и за това как пре­дви­ждат да орга­ни­зи­рат рабо­тата си. „Това е още една стъпка към демо­кра­ти­за­ция на нашето обще­ство, постепенно, без изхвър­ля­ния, но именно в тази посока”, каза Путин.

Отго­ва­ряйки на КПРФ, Путин напомни, че думата „дик­та­тура” орга­нично се връзва с пар­ти­ята, която винаги е искала да я пре­даде на про­ле­та­ри­ата. А всъщ­ност е било дик­та­тура на една пар­тия, при това закрепена в кон­сти­туци­ята на стра­ната. Докато в поправ­ките сега няма нищо подобно.