Печат

В страната има изградена система за противодействие на тероризма

На среща с пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин дирек­торът на Феде­рал­ната служба за сигур­ност (ФСС) Алек­сандър Борт­ни­ков докла­два, че за 10 години са били предот­вра­тени 698 пре­стъп­ле­ния с теро­ри­стична насо­че­ност, вклю­чи­телно 159 теро­ри­стични актове. Освен това, ако през 2010 година е имало 778 пре­стъп­ле­ния с теро­ри­стична насо­че­ност, през 2019 година те са само четири. „Раз­бира се, ние не можем да гаран­ти­раме сто процента, че рабо­тата ни ще допри­несе за пъл­ната лик­ви­дация на теро­ри­стич­ните заплахи, но се стремим към това”, увери Борт­ни­ков президента.

Много внима­ние служ­бите отде­лят на издир­ване на помага­чите и на въпро­сите за финан­си­ра­нето на теро­ри­стите. За 10 години са открити 728 факта за финан­си­ране на теро­ри­стична дей­ност и реа­ли­за­ци­ята на всички е била предотвратена.

Дирек­торът на ФСС раз­каза на пре­зи­дента и за това как благо­да­ре­ние на лик­ви­ди­ра­нето на бан­дит­ски нелегални форми­ро­ва­ния в Севе­рен Кав­каз са били про­ве­дени големи меж­ду­на­родни меропри­я­тия в стра­ната като Уни­вер­си­а­дата през 2013 г. в Казан, Олимпи­а­дата в Сочи през 2014 г., све­тов­ното първен­ство по фут­бол през 2018 г. и други.

По думите на Борт­ни­ков е изгра­дена стройна система за про­ти­во­действие на теро­ризма на феде­рално, реги­о­нално и общин­ско ниво. „Много беше напра­вено, раз­бера се. В резул­тат на тази работа с цената — за съжа­ле­ние — на големи про­блеми и загуби, успяхме десетки пъти да понижим про­явите от теро­ри­стична насо­че­ност в стра­ната, преди всичко на тери­то­ри­ята на Севе­рен Кав­каз”, каза в заклю­че­ние Алек­сандър Бортников.