Печат

Два региона ще експериментират електронното гласуване

Вземат се всички мерки за запазване здравето и живота на хората, увери Дмитрий Песков 

Около 700 хиляди мос­ков­чани са подали заявки за уча­стие в дистанци­он­ното елек­тронно гла­су­ване на поправ­ките в кон­сти­туци­ята на РФ, обяви ръко­во­ди­те­лят на сто­лич­ния обще­ствен щаб по кон­трол и наблю­де­ние на общо­рус­кото гла­су­ване Иля Масух, цити­ран от РИА „Ново­сти”. Заявки се пода­ват до 21 юни на позна­тите на мос­ков­чани пор­тали mos​.ru и gosuslugi​.ru. Да гла­су­ват онлайн имат право граж­да­ните на Русия навършили 18 години с посто­янна реги­страция в Москва и личен елек­тро­нен подпис на един от двата пор­тала. Елек­трон­ното гла­су­ване ще се про­веде от 5 до 30 юни. На 11 юни кметът на Москва Сергей Собя­нин подписа закон за про­веж­дане на експе­римента по орга­ни­зи­ране и осъще­ствя­ване на дистанци­он­ното гла­су­ване в столицата.

Във връзка с пред­сто­ящото гла­су­ване на поправ­ките в кон­сти­туци­ята извънщат­ният епи­демио­лог на Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето на РФ Нико­лай Брико посъветва рус­наците над 65 години или с хро­нични забо­ля­ва­ния да участват в избо­рите дистанци­онно в двата реги­она опре­де­лени като експе­римен­тални — Москва и Нижего­род­ска област. Той под­черта, че на фона на снемане на редица огра­ни­че­ния в бор­бата с коро­на­ви­руса е да се спаз­ват про­ти­во­епи­демич­ните мерки — маски и соци­ално дистанциране.

Грижата за здра­вето и без­опас­но­стта на хората е при­о­ри­тет по време на гла­су­ва­нето на поправ­ките в кон­сти­туци­ята, каза прес­сек­ре­та­рят на пре­зи­дента Дмит­рий Пес­ков пред жур­на­ли­сти. Цен­трал­ната изби­ра­телна коми­сия работи в тясна връзка с Роспо­треб­над­зор и всички стъпки се съгла­су­ват с това ведом­ство, допълни Пес­ков. По думите му „Не бива да има как­вито и да било съм­не­ния, че необ­хо­ди­мите мерки ще бъдат предпри­ети. Нямаме осно­ва­ния да се съм­ня­ваме в това”.