Печат

Лекарите - главни герои на графити изкуството

Общо­рус­кият фести­вал на гра­фити при­ключи. Пове­чето кар­тини улич­ните худож­ници пред­ста­виха на пуб­ли­ката в Деня на Русия. Сред твор­бите са напри­мер „Семейство в изо­лация” в Ека­те­рин­бург. На сте­ната са изоб­ра­зени роди­те­лите и три деца на бал­кона. Всички са в добро настро­е­ние. А в Томск худож­ни­кът Олег Шубин е изографи­сал с гра­фити арката на едно от зда­ни­ята в града. Рабо­тил почти сед­мица над про­из­ве­де­ни­ето си по теми като вели­ката победа и геро­ите на нашето време — лекарите.

В някои реги­они рабо­тата над улич­ните творби продължава. В Кали­нинград графити-​изображение върху 400 кв. метра ще е готово в края на юни, раз­бира се, ако и времето поз­воли. Твор­бата пред­став­лява огромен порт­рет на лекар с очила и маска — съби­ра­те­лен образ на медицин­ските лица. Порт­ретът е върху сте­ната на деве­те­тажен блок. Иде­ята е на Алина Лит­ви­нова, а реа­ли­за­ци­ята — на худож­ника Глеб Михай­лов, изве­стен на жите­лите на града с нео­бик­но­ве­ните си графити-​торби. Негови са порт­ретът на Лев Тол­стой и компо­зици­ята „Сал­ва­дор Дали”, които са се превър­нали в местни забе­лежи­тел­но­сти. Глеб Михай­лов е напра­вил и порт­рет на кос­мо­навта Алек­сей Лео­нов на улицата, която носи него­вото име.

Иде­ята на про­екта „Креп­кие духом”, който получи под­крепа от реги­о­нал­ната Агенция за работа с мла­дежта, се зароди у мен по време на обу­че­ни­ето ми в уни­вер­си­тета — казва Алина Лит­ви­нова. — Обър­нах внима­ние на факта, че мно­зина млади хора не знаят нито исто­ри­ята на сво­ята област, нито геро­ите на реги­она. При това въобще не се инте­ре­су­ват от тази информация. Дори чуждите тури­сти, които идват тук, са осве­домени за Кали­нинград­ска област, за нашия край и изтък­на­тите хора. После започна пан­деми­ята и реших да заост­рим внима­ни­ето върху при­носа на геро­ите на нашето време — лека­рите. Затова пър­вата графити-​картина от про­екта „Креп­кие духом” е посве­тена на лека­рите. След­ващите кар­тини ще са на герои от Вели­ката оте­че­ствена война”.