Печат

Москва е главен играч в разрешаване на кризата в Либия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Резултатите от срещата в Берлин в оценките на медиите и експертите

Целият свят оце­нява резул­та­тите от Бер­лин­ската конфе­ренция за Либия. Поли­тици, експерти и жур­на­ли­сти са еди­но­душни в едно — срещата, която събра вода­чите на двете основни либийски враж­ду­ващи групи, лиде­рите на Герма­ния, Русия, Турция, Франция, Вели­ко­бри­та­ния, държав­ния сек­ре­тар на САЩ и още други поли­тици, стана макар малка, но все пак

Печат

Тръмп е искал да обяви публично поканата Путин да посети САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

През март 2018 г. аме­ри­кан­ският лидер Доналд Тръмп е поис­кал от заемащия поста помощ­ник на пре­зи­дента на САЩ по наци­о­нал­ната сигур­ност Хър­бърт Макма­стър да обяви пуб­лично пока­ната към рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин да посети Вашинг­тон. Тези све­де­ния се при­веж­дат в новата книга, напи­сана от коре­спон­ден­тите на вест­ник „Вашинг­тон пост” Филип