Печат

Русия демонстрира на САЩ ракетата "Авангард"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Рус­кото военно ведом­ство обяви за демон­страция на комплекса „Авангард” на аме­ри­кан­ска инспекци­онна група. От Мини­стер­ството на отбра­ната уточ­ниха, че показът на най-​новото въоръже­ние е бил осъще­ствен с цел под­крепа за жиз­не­спо­соб­но­стта и ефек­тив­но­стта на Дого­вора за мер­ките за по-​нататъшно съкраща­ване и огра­ни­ча­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния (СТАРТ-​3).

Демон­стри­ра­нето на хипер­зву­ко­вия комплекс „Авангард” на аме­ри­кан­ски спе­ци­а­ли­сти може да е при­знак за подго­товка за вклю­ч­ва­нето на тази система в дого­вора. Това мне­ние изрази във втор­ник в беседа с коре­спон­дент на ТАСС бившият коор­ди­на­тор по въпро­сите на кон­трола на въоръже­ни­ята и неразпро­стра­не­ни­ето на оръжи­ята за масово унищожа­ване Гари Сеймър, комен­ти­райки съобще­ни­ето на рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната за показа на „Авангард” пред инспек­тори от САЩ.

Хипер­зву­ко­вата глава на „Авангард” се изстрелва от тра­дици­онна бали­стична ракета. Така че това попада в рам­ките на дого­вора като „стра­теги­ческа система за доставка”. Ето защо аз предпо­лагам, че демон­страци­ята на „Авангард” е част от процеса, насо­чен към него­вото вклю­ч­ване в дого­вора. При усло­вие, че той остане в сила”, заяви аме­ри­кан­ският експерт. Сега той работи в Центъра за наука и меж­ду­на­родни отноше­ния при Хар­вард­ския уни­вер­си­тет и огла­вява един от изсле­до­ва­тел­ските инсти­тути на Уни­вер­си­тета „Брендайс”.

По-​рано рус­кото военно ведом­ство обяви за демон­страци­ята на комплекса „Авангард” пред аме­ри­кан­ска инспекци­онна група. От Мини­стр­ството на отбра­ната уточ­ниха, че показът на най-​новото въоръже­ние е бил осъще­ствен с цел да бъдат под­крепени жиз­не­спо­соб­но­стта и ефек­тив­но­стта на Дого­вора за стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния. В САЩ този дого­вор е при­ето да се нарича Нов ДСНВ.

Нито Пен­тагонът, нито Държав­ният депар­тамент на САЩ не отклик­наха на мол­бата на коре­спон­дента на ТАСС да комен­ти­рат демо­страци­ята на „Авангард” пред аме­ри­кан­ски пра­ви­тел­ствени спе­ци­а­ли­сти във вторник.