Печат

Военнослужещи от 12 страни ще участват в Парада на победата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В Москва вече при­стиг­наха и участват в тре­ни­ров­ките за Парада на побе­дата воен­но­служещи от 12 страни, каза в интервю за в. „Крас­ная звезда” глав­но­ко­манд­ващият Сухопът­ните войски армейски гене­рал Олег Салюков.

Вече при­стиг­наха воен­но­служещи от Азер­байджан, Арме­ния, Бела­рус, Казах­стан, Киргиз­стан, Китай­с­ката народна репуб­лика, Мол­дова, Монго­лия, Сър­бия, Таджи­ки­стан, Туркме­ни­стан и Узбе­ки­стан. Пове­чето от тях на 15 юни участваха в тре­ни­ров­ката в Ала­бино”, каза генералът.

Спо­ред Салю­ков участ­ниците в парада от другите страни демон­стри­рат отлична подго­товка, въпреки че стро­е­вата им стъпка зна­чи­телно се отли­чава от при­е­тата в рус­ката армия. „Има някои осо­бе­но­сти при преми­на­ва­нето в търже­ствен марш при пред­ста­ви­те­лите на Китай и Сър­бия, но това изобщо не пречи да преми­нат под руски маршове в изпъл­не­ние на сбор­ния духов оркестър. По време на тре­ни­ров­ката всички чуж­де­странни парадни раз­чети пока­заха достойно рав­нище на подго­товка”, отбе­ляза главнокомандващият.

Парадът в чест на 75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война ще започне на 24 юни в 10:00 часа. През тази година в него ще участват 13 чуж­де­странни делегации. В сряда се състоя пър­вата съвместна репе­тиция на Чер­ве­ния площад. След това участ­ниците в парада напра­виха нощна тре­ни­ровка в четвъртък, а в събота ще се про­веде гене­рал­ната репетиция.

Общо във воен­ните паради в цяла Русия ще бъдат задействани над 64 хиляди воен­но­служещи, 2400 еди­ници верижна, автомо­билна и авиаци­онна тех­ника, 20 над­водни кораби, под­вод­ници и съдове за осигуряване.