Печат

В Япония реагираха на изказване за руските Курили

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

чита­те­лите на япон­ското изда­ние yomiuri shimbun не бяха уди­вени от заяв­ле­ни­ето на вла­ди­мир путин за при­над­леж­но­стта на курил­ските ост­рови на русия. пре­вод на пуб­ли­каци­ята на вест­ника и комен­та­рите са цити­рани от ино сми.

Авторът на ста­ти­ята в Yomiuri shimbun посочва думите на рус­кия пре­зи­дент, про­из­не­сени в поздрав­ле­ни­ето до съна­род­ниците по слу­чай Деня на Русия. Тогава рус­кият държа­вен глава отбе­ляза, че за всеки рус­нак роди­ната е тери­то­рия „от Кали­нинград до Кам­чатка и Курил­ските ост­рови, от север­ните арк­ти­че­ски морета до Сева­стопол и Крим”. Пове­чето от чита­те­лите на ста­ти­ята отбе­ляз­ват, че Москва няма наме­ре­ние да пре­дава сво­ите тери­то­рии на Япония.

Рус­наците вече съз­да­доха на ост­ро­вите база за живот на сво­ите граж­дани. Откъде-​накъде ще ни пре­да­ват ост­ро­вите? Ако Япо­ния не може да постигне връща­нето на тери­то­ри­ите си от Южна Корея, какво да гово­рим тогава за Русия и Китай?”, отбе­лязва sev.

Това е не само тери­то­ри­а­лен въпрос. Това е въпрос стра­теги­че­ски. Те никога няма да ни дадат нито един ост­ров”, пише uno.

Такива заяв­ле­ния показ­ват, че Русия е загу­била вся­ка­кво жела­ние да ни връща ост­ро­вите”, съгла­сява се tonkun.

Може би трябва да обър­нем поглед към Аме­рика? Русия не ни връща ост­ро­вите само заради Аме­рика. Нима японците не раз­би­рат това? Русия и Аме­рика са „на нож”, а Япо­ния е верен васал на САЩ. Откъде-​накъде тогава Русия ще ни връща ост­ро­вите?”, пише jiv.

При­тис­кащи военна мощи и ико­номи­че­ско могъще­ство. Без тези два фак­тора няма да полу­чим нищо. Япо­ния няма нито военна сила, нито ико­номи­че­ско могъще­ство”, под­чер­тава himajin.

Вече много десе­ти­ле­тия Москва и Токио се опит­ват да склю­чат мирен дого­вор в резул­тат на Вто­рата све­товна война. Основ­ното препят­ствие за това остава въпро­сът за при­над­леж­но­стта на Южните Курил­ски ост­рови — след края на вой­ната целият архипе­лаг е вклю­чен в състава на Съвет­ския съюз, но Токио оспо­рва при­над­леж­но­стта на Иту­руп, Кунашир, Шико­тан и група необи­та­еми ост­ров­чета, които в Япо­ния нари­чат Хабо­маи. Позици­ята на Москва е, че Южните Курили вли­зат в състава на СССР като резул­тат от вой­ната и рус­кият суве­ре­ни­тет над тях, който има съо­т­вет­ното международно-​правно оформ­ле­ние, не под­лежи на съмнение.

През 2018 г. по време на среща в Сингапур Путин и министър-​председателят на Япо­ния Шин­дзо Абе се дого­во­риха да уско­рят прего­вор­ния процес за склю­ч­ване на мирен дого­вор между двете страни въз основа на Съвмест­ната съветско-​японска декла­рация от 1956 г. Това е сери­о­зна отстъпка от страна на Токио, тъй като дотогава япон­ските вла­сти искаха чети­рите ост­рова да бъдат вър­нати и едва след това да прего­ва­рят за подпи­сване на мирен договор.