Print

Светът свежда глава пред жертвите на фашизма

Written by „Русия днес“. Posted in Новини

В Израел десетки държавни лидери почетоха подвига на Червената армия 

Лиде­рите на около 60 държави и пред­ста­ви­тели на общо над 100 страни в четвъртък взеха уча­стие в Петия све­то­вен форум в памет на жерт­вите на Холо­ко­ста и в знак на благо­дар­ност към съвет­ските воини, осво­бо­дили Европа от нацист­ките окупа­тори. Той бе сви­кан, за да се отбе­лежи 75-​ата годиш­нина от осво­бож­де­ни­ето на концлагера

Print

Военното присъствие на САЩ в Европа е достигнало рекордни нива

Written by „Русия днес“. Posted in Новини

Гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг заяви, че воен­ното при­съствие на САЩ в Европа достигна рекордни нива от нача­лото на века.

Сега има повече аме­ри­кан­ски войски в Европа от нача­лото на века. След няколко сед­мици ще започ­нат мащаб­ните уче­ния “Защит­ник — 2020″ (Defender 2020). За уча­стие в тях в Европа ще при­стиг­нат 20 хил. аме­ри­кан­ски военни”

Print

Зеленски: ЕС да приеме Украйна вместо Великобритания

Written by „Русия днес“. Posted in Новини

На Меж­ду­на­род­ния ико­номи­че­ски форум в Давос пре­зи­дентът на Украйна Вла­ди­мир Зелен­ски заявил, че моментът е благопри­я­тен за при­съе­ди­ня­ва­нето на Украйна към Европе­йския съюз.

В речта си той пояс­нил, че такъв момент е изли­за­нето на Вели­ко­бри­та­ния от Европе­йския съюз.

Укра­ин­ският лидер доба­вил, че има и други страни, освен Украйна, които искат

Print

ФСС: Съобщенията за бомбените заплахи са пратени от чужбина

Written by „Русия днес“. Posted in Новини

От Феде­рал­ната служба за сигур­ност (ФСС) на Рус­ката феде­рация съобщиха, че са открили уеб­сайт, предо­ста­вящ уеб-​базирана елек­тронна поща, от който са били изпращани хиляди съобще­ния за заложени бомби на руски кораби, в учи­лища, бол­ници, дет­ски гра­дини и др. В съобще­ни­ето се отбе­лязва, че уеб­сайтът е бази­ран в Нидерландия.

От 28 ноем­ври 2019 година

Print

"България Ер" и Wizz Air пуснаха директна линия до Санкт Петербург

Written by „Русия днес“. Posted in Новини

Нис­ко­та­риф­ният ави­о­пре­во­звач Wizz Air ще лети директно между София и Санкт Петер­бург в Русия. Поле­тите ще са 3 пъти сед­мично — във втор­ник, четвъртък и събота — и в двете посоки. Пър­вият полет е на 2 юли. Цената на дву­по­со­чен билет ще бъде около 500 лв. За ръчен куфар или чеки­ран багаж тра­дици­онно се дължат допъл­ни­телни такси, както при всички други