Print

Юбилеят на "фехтовача": Как Су-24 засрами Военноморските сили на САЩ

Преди поло­вин век за първи път излетя в небето бом­бар­ди­ро­ва­чът Су-​24 (спо­ред кла­сифи­каци­ята на НАТО Fencer (фех­то­вач), “работ­ното конче” на рус­ката фрон­това авиация, който носи основ­ния товар на бой­ната работа и сега — напри­мер в Сирия. А през 2000 г. два такива само­лета посрамиха Воен­номор­ските сили на САЩ, като условно унищожиха тях­ната гор­дост — само­ле­то­но­са­чът “Кити Хоук”.

В Европа се безпо­ко­яха. “Су-​24 притежава