Print

Прогнозите на Запада не се сбъдват

Written by Иван Дани­лов. Posted in Геопо­ли­тика

Експерти изпадат в депресия от победите на Русия

Една от стран­ните и глупо­вати нового­дишни тра­диции на т.нар. експертна колегия в САЩ и Европа е пуб­ли­ку­ва­нето на прогнози, които вещаят, че най-​после ще настъпи краят на Русия. Без зна­че­ние как — или Западът ще успее да я победи, или тя от само себе си ще рухне.

Както става ясно, досега нито една от тези прогнози не се е сбъд­нала. При това, ако се припомнят

Print

История на успеха не се получи

Written by „Русия днес“. Posted in Геопо­ли­тика

Русия изпре­варва всички бивши съвет­ски репуб­лики, както и бившите соци­а­ли­сти­че­ски страни в ежегод­ния рейтинг на аме­ри­кан­ското спи­са­ние U.S. News & World Report, което по широк спектър от кри­те­рии опре­деля най-​добрите и благопо­лучни държави. Оценка се дава на ико­номи­че­ското раз­ви­тие, каче­ството на живота, соци­ал­ното състо­я­ние, екологията