Print

Барабар Петко с мъжете на курорт

Written by „Русия днес“. Posted in Ико­номика

Български кахъри на фона на геополитически сплетни в Давос

Извест­ният и доскоро смя­тан за осо­бено вли­я­те­лен в све­тов­ната ико­номика Давоски форум бе открит във втор­ник в елит­ния швейцар­ски курорт. През послед­ните години обаче вли­я­ни­ето му стре­мглаво се топи, а пре­стижът му се крепи главно на при­състви­ето на висо­копо­ста­вени пер­сони, при­стиг­нали да се покажат пред каме­рите и да посплетничат.

Проце­сът по