Print

Казаците в Крим се обединиха

Written by „Русия днес“. Posted in Крим днес

Каза­ците на двата реги­она на полу­ост­рова — Крим и Сева­стопол, се обе­ди­ниха в Чер­номор­ска казашка вой­ска. За целта се про­веде така наре­че­ният Голям кръг на Войско­вото казашко друже­ство “Чер­номор­ска казашка вой­ска”. В него участваха каза­ците от Крим­ския казашки окръг на Чер­номор­ската казашка вой­ска и Окръж­ното казашко друже­ство “Сева­стопол­ски казашки кръг” на Чер­номор­ската казашка войска.

Почетни гости

Print

Самолет ще лети по маршрута Симферопол-Ереван

Written by „Русия днес“. Posted in Крим днес

От март тази година се пла­нира въз­душно съобще­ние да свърже Крим с Арме­ния, каза за РИА “Ново­сти” пред­се­да­те­лят на коми­тета на Крим­ския пар­ламент по туризъм, курорти и спорт Алек­сей Чер­няк. Ави­о­компа­ни­ята “Икар” вече е полу­чила съо­т­вет­ните раз­реше­ния и съгла­су­ва­ния с Роса­виация за редовни полети.

По думите му марш­рутът Симферопол-​Ереван ще

Print

Първите сто влака превозиха 85 хиляди пътници по Кримския мост

Written by „Русия днес“. Posted in Крим днес

Стот­ният влак бе по марш­рута Севастопол-​Санкт Петер­бург. Той пре­сече Кер­чен­ския про­ток на 19 яну­ари в 23.10 ч. мос­ков­ско време, съобщиха от пресцентъра “Крим­ски мост”.

Движе­ни­ето през Кер­чен­ския про­ток започна в края на декем­ври. За това време в път­ни­че­с­ките вла­кове на “Таврия” пъту­ваха 85 хиляди души. Рекордът бе уста­но­вен на 3 яну­ари, когато 2800

Print

Дронове на НАТО ще следят Крим и цяла Русия

Written by „Русия днес“. Posted in Крим днес

Инте­ресни данни за сле­дене на цяла Русия и в част­ност на Крим пуб­ли­кува нор­веж­кият вест­ник Verdens Gang. Позо­ва­вайки се на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг изда­ни­ето раз­казва за пла­но­вете по шпи­о­ни­ране на цялата страна. Скоро на базата на али­анса в Ита­лия щели да се появят най-​новите безпи­лотни аме­ри­кан­ски машини Global Hawk, пише