Print

В музея-резерват "Коломенское-Измайлово-Люблино" е историята на Русия

Мос­ков­ският държа­вен обе­ди­нен музеен резер­ват “Коломенское-​Измайлово-​Люблино” (МГОМЗ) и пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Репуб­лика Бълга­рия пред­ста­вят в Рус­кия културно-​информационен център (РКИЦ) в София излож­бата “Руска зима. Оча­ро­ва­ни­ето на праз­ниците в Коломенское”.

Експо­зици­ята се откри на 16 яну­ари в Мрамор­ната зала на РКИЦ в София, ул. Шипка №34 и ще може да се види до 31 януари.

Експо­зици­ята

Print

Дмитрий Харатян: Възмъжах, точно като моя герой в "Гардемарини"

На 21 яну­ари извест­ният руски актьор Дмит­рий Хара­тян отбе­ляза своя 60-​годишен юби­лей. В интервю за ТАСС актьорът, про­дуцентът и изпъл­ни­тел на автор­ски песни Хара­тян раз­каза как се е чув­ствал, когато се е вър­нал към ролята си на Алек­сей Кор­сак в новите части на попу­ляр­ния и у нас сериал “Гар­дема­рини”. Между другото, Шко­лата му за гар­дема­рини вече

Print

Откриха нов комплекс на Музикалния кадетски корпус

В новата сграда на Музи­кал­ния кадет­ски корпус “Алек­сандър Алек­сан­дров” на Мос­ков­ския държа­вен кул­ту­рен инсти­тут (МГИК), се състоя цере­мо­ни­ята по откри­ване на новия комплекс. В съби­ти­ето участва и.д. мини­стър на кул­ту­рата на Русия Вла­ди­мир Медин­ски. Музи­кал­ният кадет­ски корпус на МГИК е съз­да­ден през 2015 година по иници­а­тива на Владимир