Print

В Томск разработиха първия в света безвреден аналгетик

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Учени от Науч­но­из­сле­до­ва­тел­ския инсти­тут по фарма­ко­логия и реге­не­ра­тивна медицина “Е.Д. Гол­дберг” (НИИФиРМ) към Том­ския Наци­о­на­лен изсле­до­ва­тел­ски медицин­ски център (ТНИМЦ) са раз­ра­бо­тили аналге­тик, който засега няма ана­лози в света. Новият препа­рат е преми­нал успешно пред­кли­нични изпи­та­ния. Аналге­ти­кът е без стра­нични ефекти. Лекар­ството има принципно нов меха­низъм на действие и не предизвиква

Print

В Белгород измислиха майонеза за вегани

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

В Белго­род­ския държа­вен уни­вер­си­тет (БелГУ) спе­ци­а­ли­стите са съз­дали веге­та­ри­ан­ска майо­неза. В ней­ния състав яйч­ният белтък е заме­нен с негов рас­ти­те­лен ана­лог — аквафаба, който се полу­чава в резул­тат на запар­ване на бобови кул­тури, като нахут, грах, фасул и др. Цената на аквафаб­ата е два пъти по-​ниска от живо­тин­ския белтък, което прави новата

Print

Изобретиха стол за правилна осанка

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Руски учени от Южно­урал­ския държа­вен уни­вер­си­тет (уни­вер­си­тет, участващ в “Про­екта 5100″) са раз­ра­бо­тили “инте­ли­ген­тен” стол за корекция на осан­ката. Външно столът по нищо не се отли­чава от обик­но­вен учи­лищен стол, но вътре има дат­чици, които опре­де­лят позата, в която седи уче­ни­кът. Ако той седи непра­вилно, “инте­ли­гент­ната” мебел вед­нага изпраща

Print

В Русия се появи нова порода кучета

Written by „Русия днес“. Posted in НЕзнайко

Новата порода е карел­ско хъски, съобщи вест­ник “Аргументи и факти”, позо­ва­вайки се на Мини­стер­ството на при­род­ните ресурси на Карелия.

Поро­дата е одоб­рена от спе­ци­ална коми­сия на засе­да­ние на Рус­ката кино­логична феде­рация. По-​рано, по меж­ду­на­родни стан­дарти, карел­ското хъски се е нари­чало фин­ски шпиц. Експер­тите насто­яват, че въпреки