Печат

Евразийската интеграция дава пример за изгодно партньорство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Москва се провежда вторият форум на страните - членки на ЕАИС

На 24 и 25 май в Москва се про­вежда вто­рият Евразийски ико­номи­че­ски форум под девиза „Евразий­ската интеграция в многопо­люс­ния свят”. Форумът бе открит на пле­нарно засе­да­ние от Вла­ди­мир Путин — пред­се­да­тел на Висшия съвет на Евразийския ико­номи­че­ски съюз (ЕАИС), който тази година се пред­се­да­тел­ства от Русия. От общо 2700 гости над 500 са чуждестранни

Печат

Топлият прием на Мишустин в Китай разтревожи Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва и Пекин вър­вят уве­рено към постигане на стра­теги­че­с­ките си цели. А Западът, който се опитва да запази бившето си господ­ство, е обре­чен на про­вал. Това потвър­диха по време на срещата си Си Дзин­пин и Михаил Мишустин.

Ръко­во­ди­те­лят на рус­кото пра­ви­тел­ство в послед­ния ден от визи­тата си в КНР про­веде прего­вори и със своя колега — премиера

Печат

Путин поздрави с Деня на Африка лидери на континента

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин е изпра­тил поздрав­ле­ния по слу­чай Деня на Африка до държавни глави и ръко­во­ди­тели на пра­ви­тел­ства на страни в реги­она. Телеграмата беше пуб­ли­ку­вана в четвъртък на сайта на Кремъл.

„Уве­рен съм, че вто­рата среща Русия-​Африка, която ще се състои през юли в Санкт Петер­бург, ще поз­воли да бъдат опре­де­лени новите

Печат

Москва получи международната премия Annual Investment Meeting

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва стана побе­ди­тел в меж­ду­на­род­ната инве­стици­онна премия Annual Investment Meeting в номи­наци­ята „Цен­трална Азия, Кав­каз и Русия”, съобщи кметът на сто­лицата Сергей Собя­нин. Тази премия се про­вежда всяка година в Обе­ди­не­ните араб­ски емир­ства. Тя е платформа за обсъж­дане на послед­ните инве­стици­онни тен­денции и възмож­но­сти. В преми­ята участват

Печат

Осуетиха диверсии на две атомни електроцентрали

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сътруд­ници на Феде­рал­ната служба за сигур­ност (ФСС) на РФ предот­вра­тиха дивер­сии на две руски АЕЦ, подгот­вяни от Служ­бата за сигур­ност на Украйна (СБУ), съобщи ТАСС. Задър­жа­ните — двама граж­дани на Украйна, са дали при­зна­телни пока­за­ния. Те са имали за цел да взри­вят опо­рите на елек­тропре­нос­ната мрежа на Ленинград­ската и на Кали­нин­ската АЕЦ