Печат

3 март! Българското начало и българският връх

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Трети март е наци­о­на­лен праз­ник — денят на осъще­стве­ния наци­о­на­лен идеал за българ­ска държава след 500 години чуждо роб­ство, за да продължим по своя три­на­де­сет­ве­ко­вен път!

Днеш­ният Трети март е велик ден за Бълга­рия — 145 години от Осво­бож­де­ни­ето ни! Близо век и поло­вина имаме сво­бода и държав­ност, за които поко­ле­ния българи са меч­тали. Българ­ският народ цени и помни кой ни дари сво­бо­дата, а днешните

Печат

Уставът и договорите със СЕ престават да действат за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин подписа закон, спо­ред който по отноше­ние на Рус­ката феде­рация пре­ста­ват да действат уставът на Съвета на Европа (СЕ), както и меж­ду­на­род­ните дого­вори на тази организация.

Денон­си­рат се общо 21 документа, сред които европе­йс­ките кон­венции за пре­си­чане на теро­ризма, за защита на пра­вата на човека, Европейската

Печат

Пентагонът: Украйна трябва да плаща за въоръженията

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Помощ­ни­кът по меж­ду­на­род­ната сигур­ност на мини­стъра на отбра­ната на САЩ Селест Уолъндър заяви, че Киев трябва да започне само­сто­я­телно да заплаща за предо­ста­ве­ните от Вашинг­тон въоръже­ния, съобщи ТАСС.

Сега тех­ният бюджет няма такъв мащаб на възмож­но­сти, но те трябва да при­до­би­ват някои военни сред­ства”, посочи Уолъндър в отго­вор на

Печат

Каква е целта на визитата на Лукашенко в Пекин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Визи­тата на пре­зи­дента на Бела­рус в Китай ще изясни позици­ята на Бела­рус по кри­зата в Украйна, заяви дирек­торът на депар­тамента по европе­йски изслед­ва­ния на Китайския инсти­тут за меж­ду­на­родни изслед­ва­ния Цуй Хунц­зян, цити­ран от РИА „Ново­сти”. „Визи­тата на Лукашенко ще поз­воли по-​добре да се раз­бере позици­ята на Бела­рус по руско-​украинския

Печат

"Вагнер" разби батальона "Борис Джонсън" на ВСУ край Бахмут

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бойци от част­ната военна компа­ния „Ваг­нер” раз­биха край Артьомовск (укра­ин­ско назва­ние — Бахмут) под­раз­де­ле­ние на Въоръже­ните сили на Украйна, носеща името на бившия министър-​председател на Вели­ко­бри­та­ния Борис Джонсън, съобщава РИА „Ново­сти”, като се позо­вава на коман­дира на щурмо­вото под­раз­де­ле­ние на компанията.

Това беше подразделение