Печат

Киев плаши с ядрен тероризъм

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Обстрелът на най-голямата в Европа АЕЦ може да доведе до катастрофа

Вече близо сед­мица укра­ин­ските военни обстрел­ват Запо­рож­ката АЕЦ найго­лямата в Европа. Това несъм­нено става по наре­ждане на висшето поли­ти­че­ско ръко­вод­ство на стра­ната и с раз­реше­ни­ето на САЩ. Неот­давна в интервю за бри­тан­с­ките медии пред­ста­ви­тели на укра­ин­ските вла­сти при­з­наха, че всички обстрели с доста­ве­ното американско

Печат

Смешен плач! Къде е левицата в България?

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Дали ръко­вод­ството начело с К. Нинова не се „само­из­ключи от сърцата на сво­ите другари” с прегръд­ката с дес­ните пар­тии ПП и ДБ!?

След пле­нума на НС на БСП в края на мина­лата сед­мица акти­ви­сти (А. Зафи­ров, Т. Ермен­ков, К. Виге­нин и др.), близ­кидо К. Нинова, заляха медий­ния мейн­стрийм с три опорни точки:

- БСП е дока­зала, че е в добра кон­диция и

Печат

Алексей Пушков не предвижда възобновяване на доставките на газ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Няма при­чини за продължа­ване на достав­ките на руски газ за Бълга­рия — една активно „непри­я­тел­ска” държава, която само­сто­я­телно се отказа от енергий­ния ресурс. Това написа в своя Telegram­ка­нал рус­кият сена­тор Алек­сей Пуш­ков в сряда, цити­ран от „Изве­стия”. „Мисля, че на Бълга­рия трябва да се даде възмож­ност да направи това, към което тя толкова

Печат

Ако САЩ напуснат Сирия, тероризмът там ще бъде ликвидиран

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Извеж­да­нето на амери кан­с­ките войски от Сирия би озна­ча­вало бързо лик види­ране на оста­ващото те рори­стично при­съствие в тази страна, заяви във втор­ник посто­ян­ният пред ста­ви­тел на Рус­ката феде рация при ООН Васи­лий Небензя на засе­да­ние на Съвета за сигур­ност на Све­тов­ната орга­ни­за­ция. „Необ­хо­димо е да се лик­ви­ди­рат окон­ча­телно оста­ващите в

Печат

НАТО може да оправдае всяко използване на ядрено оръжие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Декла­раци­ите на САЩ за възмож­но­стта за използване на ядрено оръжие, както и прак­ти­ката на съвместни ядрени мисии на НАТО поз­во­ля­ват да се направи изводът, че от Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс може да се оча­к­ват вся­ка­кви оправ­да­ния за използване на такива въоръже­ния. Това заяви в сряда замест­ни­кът на посто­ян­ния пред­ста­ви­тел на Русия при