Печат

Путин очерта две ярки червени линии

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия ще реагира срещу разширяването на НАТО и неонацисткия дух на украинските власти

При­ема­нето на Украйна в НАТО е една от чер­ве­ните линии, които Западът не бива да пре­кра­чва, и факт, който Русия не може да остави без внима­ние и да не предпри­еме съо­т­вет­ните защитни мерки. Това стана ясно от интер­вюто на Вла­ди­мир Путин, дадено в сряда пред теле­ви­зия „Русия 1″.

В по-​голямата част от него бяха засегнати

Печат

Рябков: Времето на презареждане остана в миналото

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Време­ната на раз­ли­чен вид пре­за­ре­жда­ния в отноше­ни­ята между Русия и САЩ оста­наха в мина­лото, няма да ги има повече в бъдеще, заяви в сряда рус­кият заместник-​министър на външ­ните работи Сергей Рябков.

„Не вяр­вам в как­вито и да са пре­за­ре­жда­ния и е по-​добре да не се задъл­бо­ча­ваме в такъв вид терми­но­логия”, каза той.

Спо­ред Ряб­ков Русия и САЩ

Печат

Байдън щял да бъде прям на срещата в Женева

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на САЩ Джо Байдън пла­нира да води „прям” диа­лог по време на срещата на върха с рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин. Това съобщи гово­ри­те­лят на Белия дом Джен Псаки, цити­рана от „Интерфакс”.

По думите й Вашинг­тон ще действа в свои инте­реси и „не става въпрос за при­я­тел­ство или дове­рие”. В същото време тя добави, че Съе­ди­не­ните щати биха

Печат

Путин коментира униформата на Украйна за ЕВРО-2020

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин в интервю за теле­ви­зи­он­ния канал „Рос­сия 24″ комен­тира униформите с изоб­раже­ние на Крим на укра­ин­ския наци­о­на­лен фут­бо­лен отбор. Путин отбе­ляза, че пре­не­брежи­тел­ната позиция на вла­стите в Киев относно избора на жите­лите на Крим е известна отдавна на Москва. Той добави, че в това „няма нищо ново”.

„Те

Печат

Русия иска нормални отношения с Германия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия е готова да сътруд­ничи с Герма­ния за пре­одо­ля­ване на общите кризи, но Бер­лин трябва да се стреми към дого­во­ре­но­сти, заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лавров.

„Ние искаме нормални отноше­ния с Герма­ния, искаме да сътруд­ни­чим с Герма­ния за пре­одо­ля­ване на онези кризи, които съще­ству­ват в нашето общо пространство