Печат

САЩ готвят цветна революция след изборите в Молдова

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вашингтон нарежда вотът да не се признава и да се организират улични протести

САЩ пла­ни­рат нова цветна рево­люция в поред­ната бивша съвет­ска репуб­лика — този път в Мол­дова. За това пре­дупреди в сряда дирек­торът на Служ­бата за външно раз­уз­на­ване (СВР) на Русия Сергей Нариш­кин. Там на 1 ноем­ври трябва да се състоят пре­зи­дент­ски избори.

Сега ясно виждаме, че след съби­ти­ята в Бела­рус и Киргиз­стан американците

Печат

Очаква ли се военна интервенция в Нагорни Карабах?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият заместник-​председател на Коми­тета на Думата за ОНД, евразий­ската интеграция и връзки със съна­род­ниците депу­татът Кон­стан­тин Зату­лин заяви, че именно Азер­байджан и Турция са нару­шили мира в Нагорни Кара­бах, и отбе­ляза, че Русия би могла да про­веде десантна опе­рация в Арме­ния, като по този начин напомни коя страна е водеща на

Печат

Сергей Лавров: БРИКС ще отстоява справедливия световен ред

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Стра­ните от БРИКС (Бра­зи­лия, Русия, Индия, Китай, ЮАР) ще отсто­яват принци­пите за по-​справедлив све­то­вен ред, осно­ван върху нормите на меж­ду­на­род­ното право, заяви рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров във видео­обръще­ние към участ­ниците в V форум на мла­дите дипло­мати от стра­ните от обединението.

Задъл­бо­ча­ва­нето на

Печат

Никита Михалков стана Герой на труда

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин подписа указ за удо­сто­яване със зва­ни­ето „Герой на труда” на режисьора, актьор, деец на кул­ту­рата Никита Михал­ков, който на 21 октом­ври чества 75-​годишен юби­лей. „За осо­бени заслуги в раз­ви­ти­ето на кул­ту­рата, изку­ството и дълго­го­дишна пло­до­творна работа” са моти­вите в указа на държав­ния глава.

Михал­ков е

Печат

Във Венецуела руско лекарство за коронавирус е безплатно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Няколко хиляди дози от руски препа­рат за лече­ние на коро­на­ви­рус при­стиг­наха във Вене­цу­ела, съобщи пре­зи­дентът на стра­ната Нико­лас Мадуро в теле­ви­зи­онно пре­да­ване. „От Русия при­стигна сил­ният про­ти­во­ви­ру­сен препа­рат „Фавипи­ра­вир”. От Русия дой­доха хиляди дози, за да спа­сят животи”, каза държав­ният глава. Той отбе­ляза, че препа­ратът е особено