Печат

Русия отново защитава света от надигащия се неонацизъм

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В сво­ята агре­сивна анти­руска поли­тика Западът премина всички гра­ници. Посто­янно зву­чат заплахи по адрес на Русия и на рус­кия народ. Някои без­отго­ворни поли­тици кроят пла­нове за удари по руска тери­то­рия. Това заяви в сряда Вла­ди­мир Путин в обръще­ни­ето си към рус­ките граж­дани. То бе посве­тено на хода на Спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна, на все по-​директната намеса на НАТО в бой­ните действия и на все

Печат

Нужни са разум и отговорност

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Европе­йският съюз се оказа в неви­ждана досега криза, пре­диз­ви­кана главно от соб­ствени грешки като т. нар. Зелена сделка и анти­рус­ките санкции, които енергийно обезгла­виха европе­й­с­ката инду­стрия и дома­кин­ства. Но най-​тежка ще е кри­зата в Бълга­рия — най-​бедната и изо­ста­ваща държава в ЕС. За реша­ва­нето на над­вис­на­лите над хората про­блеми е нужно

Печат

Русия и Китай ще оздравят света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

СВО ще продължи, докато изпълни целите си, заяви Сергей Лавров

Русия и Китай ще продължат да рабо­тят над оздра­вя­ва­нето на текущата обста­новка в света, заяви мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров в интервю за аме­ри­кан­ското спи­са­ние „Нюзуик”.

В усло­ви­ята на повише­ното меж­ду­на­родно напреже­ние отго­вор­ният под­ход на Русия и

Печат

ФСС предотврати планирания от СБУ взрив на газопровод

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Феде­рал­ната служба за сигур­ност (ФСС) на Русия предот­врати дивер­сия на газопро­вод, подгот­вяна под ръко­вод­ството на Служ­бата за сигур­ност на Украйна (СБУ), и задържа петима души. Това съобщи РИА „Ново­сти” на 22 септември.

Сред задър­жа­ните е 44-​годишен руски граж­да­нин, агент на СБУ, и чети­рима негови съу­част­ници, също граж­дани на Русия, които са

Печат

В ООН Вучич напомни за двойните стандарти на Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Твър­де­ни­ята, че след Вто­рата све­товна война тери­то­ри­ал­ната цялост в Европа е била нару­шена за първи път по време на спе­ци­ална опе­рация на Рус­ката феде­рация, гово­рят за двой­ните стан­дарти в под­хода към Украйна и Сър­бия. Това заяви от три­бу­ната на Общото събра­ние на ООН на 21 сеп­тем­ври сръб­ският пре­зи­дент Алек­сандър Вучич, цити­ран от руските