Печат

Москва представи доказателства за опасните биолаборатории на САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Дипломатите от САЩ и техните сателити не пожелаха да се запознаят с обективните факти

В Москва тази сед­мица за първи път се състоя среща на ръко­вод­ството на апа­рата на Съвета за сигур­ност на РФ с шефо­вете на чуж­де­стран­ните дипло­ма­ти­че­ски мисии в Русия. Пред посла­ниците на 96 страни бяха изложени позици­ите и целите на Москва в хода на спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна. Пред­ста­вени бяха факти и

Печат

От "Азовстал" от 16 май са се предали общо 1730 души

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Повече от 770 бойци от наци­о­на­ли­сти­че­ското под­раз­де­ле­ние „Азов” са се пре­дали за едно дено­нощие, а всичко досега за излезли 1730 души, съобщи на 19 май офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на отбра­ната на РФ Игор Конашенков.

Всички нуж­да­ещи се от стаци­о­нарно лече­ние полу­ча­ват помощ в медицин­ските учре­жде­ния в Ново­азовск и Донецк, уточни

Печат

Посланикът на РФ в САЩ обясни глобалната продоволствена криза

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посла­ни­кът на Русия в САЩ Ана­то­лий Анто­нов нарече „лукав­ство” заяв­ле­ни­ята на Запада, че санкци­ите срещу Москва нямат отноше­ние към гло­бал­ната про­до­вол­ствена криза. В Telegram канала на дипло­ма­ти­че­с­ката мисия той написа: „Заяв­ле­ни­ята на запад­ните страни, че тех­ните забрани нямат отноше­ние към достав­ките на про­до­вол­ствие и торове, е лукавство

Печат

Зеленски възмути французите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Жите­лите на Франция се отли­ча­ват сери­о­зно от стра­ните от Северна и Източна Европа във вижда­нето си за спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна. Фран­цу­зите смя­тат, че рус­ките действия са пре­диз­ви­кани от про­во­каци­ите на НАТО, съобщава РИА „Ново­сти”, като се позо­вава на бри­тан­ския „Таймс”. В меди­ите във Франция се появи информация, че изказването

Печат

Дмитрий Кулеба изпуснал нервите си при разговор с германски министър

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на външ­ните работи на Украйна Дмит­рий Кулеба изпус­нал нервите си по време на разго­вор за доставки на оръжие с мини­стъра на отбра­ната на Герма­ния Кри­стина Лам­брехт, пише в. Die Welt.

„Кулеба помо­лил Герма­ния кол­кото се може по-​бързо да достави на Украйна недо­стигащите й боепри­паси или да при­знае, че темата не е вече в днев­ния ред. Това