Печат

Руската армия развенча мита за превъзходството на Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Московската международна конференция по сигурността сочи пътища в интерес на всички страни

Над 800 делегати от 76 страни се съб­раха тази сед­мица на XI мос­ков­ска меж­ду­на­родна конфе­ренция по сигур­но­стта, орга­ни­зи­рана в пар­ко­вия комплекс „Пат­риот”. Военни мини­стри, про­фе­си­о­нални армейски ръко­во­ди­тели, експерти, пред­ста­ви­тели на ведом­ства от оръжей­ната промиш­ле­ност обсъж­даха възмож­но­стите за равноправно

Печат

САЩ могат да провокират война, защитавайки украинските пристанища

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Такова мне­ние е изка­зал поли­то­логът Иван Лизан в интервю за „Взгляд”. Спо­ред него открит конфликт между РФ и САЩ може да започне, в слу­чай че Вашинг­тон участва във военна защита на укра­ин­ските при­ста­нища. Така той комен­тира тър­се­нето от страна на Аме­рика на „военно реше­ние” за защита на укра­ин­ските кораби. „В САЩ Украйна е част от вътрешната

Печат

Саркози: Връщането на Крим в състава на Украйна е илюзия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Връща­нето на Крим в състава на Украйна е илю­зорно, мно­зин­ството негови жители се опре­де­лят като рус­наци, заявява в интервю за вест­ник „Фигаро” бившият френ­ски пре­зи­дент Никола Сар­кози в наве­че­ри­ето на изли­за­нето на книгата му „Време за сражения”.

Думите на западни лидери, че ще под­крепят Украйна докрай, са силни и катего­рични. Но какво значи

Печат

Украйна няма да преговаря за транзит на руски газ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на енерге­ти­ката на Украйна Герман Галуш­ченко заяви, че стра­ната се е отка­зала от прего­вори с Русия за продължа­ване на дого­вора за тран­зит на газ за Европа, пише Лента.ру, позо­ва­вайки се на укра­ин­ски източ­ник. „Мисля, че след­ващата година ще бъде пока­за­телна от гледна точка на възмож­но­стите на Европа да функци­о­нира въобще без руски

Печат

В САЩ признаха провала на антируските санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Членът на Пала­тата на пред­ста­ви­те­лите на САЩ Мар­джъри Грийн комен­тира в соци­ал­ните мрежи доклада на швейцар­ската банка UBS за ръста на благо­състо­я­ни­ето в Русия.

Грийн при­знава про­вала на анти­рус­ките санкции на САЩ. „Повече ника­кви пари за Украйна”, при­зо­вава тя. Членът на Конгреса напомня, че Вашинг­тон е изпра­тил на Киев 113 мили­арда долара и