Печат

"Северен поток-2" ще потече, но шантажът ще продължи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Германия все още отстоява газопровода, независимо от натиска на САЩ

В края на своето управ­ле­ние канц­лерът Ангела Мер­кел направи подарък на Вла­ди­мир Путин, като постигна компромис със САЩ по реа­ли­за­ци­ята на „Севе­рен поток-​2″, писа герман­ският Die Welt. Вест­ни­кът отбе­лязва упор­ството, с което Мер­кел отсто­ява стро­и­тел­ството на вто­рия газопро­вод през Бал­тийско море, неза­ви­симо от неимо­вер­ния натиск от страна на

Печат

Авиационният салон МАКС-2021 отвори врати

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Над 16 500 души посе­тиха Меж­ду­на­род­ния авиационно-​космически салон МАКС-​2021 през вто­рия ден от него­вата работа, съобщиха за ТАСС в сряда от дирекци­ята на форума. Събе­сед­ник на агенци­ята посочи, че в пър­вия ден ави­оса­лонът е бил посе­тен от 6970 души. Така за първите два дни от меропри­я­ти­ето на летището на Летателно-​изследователския инсти­тут „Громов”

Печат

Киев възпита в неонацизъм и псевдоистория цяло поколение

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Укра­ин­ските вла­сти неза­бе­лежимо възпи­таха в нео­наци­зъм и експе­рименти с исто­ри­ята цяло поко­ле­ние, написа в сряда в своя Телеграм канал офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Захарова.

Дипло­матът обръща внима­ние на състе­за­ни­ята по ули­чен бас­кет­бол, преми­нали на цен­трал­ния площад на Новомиргород

Печат

Сочи влезе в международната програма за безопасно пътуване

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Град Сочи се при­съе­дини към меж­ду­на­род­ната програма за без­опасно пъту­ване Safe Travels. Това показва, че курортът се при­държа напълно към сани­тар­ните норми и препоръ­ките за без­опас­ност, съобщи кметът на Сочи Алек­сей Копайго­род­ски в своя Telegram-​канал, цити­ран от ТАСС.

Програмата за без­опасни пътеше­ствия е стар­ти­рана от Све­тов­ния съвет за

Печат

Путин благодари на Алиев за урегулирането в Южен Кавказ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин благо­дари на азер­байджан­ския си колега Илхам Алиев за компромис­ните реше­ния, които се предпри­емат за урегу­ли­ра­нето на ситу­аци­ята в Южен Кавказ.

Раз­бира се, един от най-​важните въпроси остава този за урегу­ли­ра­нето на ситу­аци­ята в реги­она. Знам, че при­да­вате на това много голямо зна­че­ние”, каза руският