Печат

НАТО поощрява войната в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Властите в Киев подновиха обстрела по мирни жители и граждански обекти в Донецк и Луганск

През послед­ните дни вла­стите в Киев отново разпа­лиха въоръже­ния конфликт в Дон­бас. При­движиха сто­тици еди­ници тежка арти­ле­рия и личен състав към лини­ята на фронта с Донец­ката и Луган­с­ката народни репуб­лики. Под­но­виха масо­вите обстрели по мир­ните жители, по граж­дан­ски обекти и свър­зана с тях важна инфраструктура

Печат

САЩ обмислят да изгонят руски дипломати

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Лавров коментира ситуацията

Вашинг­тон обмисля вари­анти в отго­вор на хакер­ски атаки и намеса в избо­рите, за което обви­ня­ват Русия. Освен да изго­нят дипло­мати, както съобщава агенция Bloomberg, САЩ искат да въве­дат санкции срещу близки до Путин хора, както и срещу някои органи на властта. В Белия дом са при­клю­чили с изу­ча­ва­нето на дан­ните за

Печат

Нови US- санкции срещу Северен поток-2

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стер­ството на пра­во­съди­ето на САЩ е одоб­рило два пакета санкции срещу газопро­вода „Севе­рен поток-​2″, но все още няма окон­ча­телно реше­ние по тази иници­а­тива, съобщи аме­ри­кан­ското изда­ние Politico, позо­ва­вайки се на свои източници.

Паке­тите санкции ще бъдат пред­ста­вени на конгреса през май, а окон­ча­телно реше­ние по този въпрос ще бъде взето

Печат

ФРГ иска да преговаря за "Спутник V"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Герма­ния е готова да започне пред­ва­ри­телни прего­вори с Русия за закупу­ване на вак­си­ната „Спут­ник V”, но реше­ние за достав­ките ще бъде взето след одоб­ре­ние на препа­рата от регу­ла­тора на Евро­съюза — Европе­й­с­ката агенция за лекар­ствени сред­ства (ЕМА). Това съобщи в сряда агенция „Рой­терс”, като се позо­вава на свой източник.

Спо­ред него­вите данни в

Печат

Русия ще доставя военна техника на Пакистан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва потвърди готов­но­стта си да доставя военна тех­ника на Паки­стан за укреп­ване на анти­те­ро­ри­стич­ния потенциал на стра­ната, заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на пре­с­конфе­ренция след прего­во­рите с паки­стан­ския си колега Шах Мехмуд Куреши в Исламабад.

Лав­ров отбе­ляза, че това отго­варя на интересите