Печат

Внимание: небето се затваря!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва обяви, че след САЩ също излиза от договора за взаимно въздушно наблюдение

На 15 яну­ари т.г. Русия обяви, че излиза от Дого­вора за открито небе, съобщи ТАСС. Това стана близо два месеца, след като на 22 ноем­ври САЩ завършиха проце­ду­рата по офици­ал­ното и окон­ча­телно напус­кане на дого­вора. Документът беше подпи­сан на 24 март 1992 г. в Хел­зинки от 23 държави членки на ОССЕ.

Европа вед­нага осъди реше­ни­ето на

Печат

Москва се надява на нови отношения с Вашингтон

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рано е за среща Путин-Байдън

През тази година пер­спек­ти­вата за среща на пре­зи­ден­тите на Русия и САЩ Вла­ди­мир Путин и Джо Байдън зависи и от епи­демио­логич­ната обста­новка в света, каза рус­кият посла­ник в САЩ Ана­то­лий Анто­нов. Освен това, спо­ред него, други усло­вия са изпъл­ва­нето със съдър­жа­ние на тези срещи, както и възмож­но­стта за общу­ване на

Печат

Европарламентът ще спира "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Европе­йският пар­ламент ще поиска от ЕС да спре стро­и­тел­ството на газопро­вода „Севе­рен поток 2″ заради аре­ста на блогъра Алек­сей Навални в Русия. Това съобщи на 20 яну­ари нем­ската теле­ви­зия NTV, позо­ва­вайки се на проекторезолюцията.

В нея се пред­лага да се въве­дат нови санкции срещу редица лица както юри­ди­че­ски, така и физи­че­ски, съобщи

Печат

САЩ искат да контролират Световния океан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Воен­номор­ските сили на САЩ имат наме­ре­ние да уста­но­вят гло­ба­лен кон­трол върху Све­тов­ния океан — този извод може да се направи от „Навигаци­он­ния план” на стра­ната в близ­ките десет години, който неот­давна беше пред­ста­вен от начал­ник щаба на Воен­номор­ските сили на САЩ адми­рал Майкъл Гилдей.

В документа на прак­тика в пряк текст се говори, че

Печат

Обвиниха Армин Лашет в симпатии към Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Съпред­се­да­те­лят на нем­ската пар­тия „Зелени” Ана­лена Бер­бок обвини избра­ния пред­се­да­тел на „Християн-​демократическия съюз” (ХДС) Армин Лашет в симпа­тии към Русия. Бер­бок заяви, че пред­се­да­те­лят на една от най-​силните нем­ски пар­тии трябва да има ясна външ­нопо­ли­ти­ческа позиция. На нея са й непо­нятни при­я­тел­ските изказва­ния на Лашет, който смята