Печат

Москва категорично очерта границите на своите национални интереси

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Владимир Путин утвърди и подписа новата Морска доктрина на Русия

В Деня на ВМФ на Русия Вла­ди­мир Путин утвърди и подписа новата Мор­ска док­трина на РФ и новия Кора­бен устав на ВМФ. По думите му в тези два документа са полу­чили раз­ви­тие веков­ните тра­диции на рус­кия флот, чиято славна исто­рия е изтъ­кана от тежки изпи­та­ния и велики победи.

В нея открито са очер­тани гра­ниците и зоните на наци­о­нал­ните интереси

Печат

Правителство на мира и социалната отговорност

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 2 август 2022 г. в длъж­ност встъпи българ­ското пра­ви­тел­ство със сим­во­лич­ния номер 100! Това е стот­ното пра­ви­тел­ство на Бълга­рия от Осво­бож­де­ни­ето насам в бур­ната ни исто­рия. Така се случи, че това е четвър­тият служе­бен каби­нет, назна­чен от пре­зи­дента Румен Радев по време на него­вите мандати.

Надеж­дата ни е каби­нетът да стане фак­тор на

Печат

Посланик Митрофанова за ситуацията в българската енергетика и доставките на газ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Достав­ките на газ ще бъдат възоб­но­вени във всеки момент, ако българ­ската страна ги плати по схема, съо­т­вет­стваща на изис­ква­ни­ята на „Газпром”. Това заяви посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация в Бълга­рия Елео­нора Мит­рофа­нова в ефира на теле­ви­зия „Россия-​24″, цити­рана от ТАСС.

Ситу­аци­ята в българ­ската енергийна сфера е много сложна. През последните

Печат

САЩ въведоха нови санкции срещу Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вашинг­тон разшири санкци­ите по отноше­ние на Москва, като включи в огра­ни­чи­тел­ния спи­сък 13 физи­че­ски и 30 юри­ди­че­ски лица, се казва в пуб­ли­ку­вано съобще­ние на аме­ри­кан­ското Мини­стер­ство на финансите.

Спо­ред пуб­ли­ку­ва­ния спи­сък след засегна­тите от огра­ни­че­ни­ята са бившата спор­тистка Алина Каба­ева, биз­не­сме­ните Мел­ни­ченко, Гуревих

Печат

Путин присвои званието Герой на Русия на Олга Качура посмъртно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин при­свои зва­ни­ето Герой на Русия посмъртно на гвар­дейския пол­ков­ник Олга Качура, която команд­ваше арти­ле­рийски раке­тен диви­зион на Народ­ната милиция на Донец­ката народна репуб­лика, съобщиха в Телеграм канала на Кремъл в четвъртък. Висшата награда е за мъже­ство и геро­изъм, про­явени при изпъл­не­ние на