Печат

Москва категорично очерта границите на своите национални интереси

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Владимир Путин утвърди и подписа новата Морска доктрина на Русия

В Деня на ВМФ на Русия Вла­ди­мир Путин утвърди и подписа новата Мор­ска док­трина на РФ и новия Кора­бен устав на ВМФ. По думите му в тези два документа са полу­чили раз­ви­тие веков­ните тра­диции на рус­кия флот, чиято славна исто­рия е изтъ­кана от тежки изпи­та­ния и велики победи.

В нея открито са очер­тани гра­ниците и зоните на наци­о­нал­ните инте­реси на Русия — ико­номи­че­ски, стра­теги­че­ски и жиз­нено– важни. „Преди всичко това са нашите арк­ти­че­ски аква­то­рии, водите на Черно, Охот­ско и Берингово море, източ­ната част на Сре­ди­земно море, бал­тийските и курил­ските про­ливи, вклю­чи­телно и мина­ващите по ази­ат­ското и афри­кан­ското крайбрежие све­товни мор­ски транспортни кому­ни­кации. Тях­ната сигур­ност ще гаран­ти­раме твърдо и с всички сред­ства”, заяви рус­кият вър­хо­вен глав­но­ко­манд­ващ. Той добави, че Москва смята да засили сво­ята актив­ност на архипе­ла­зите Шпиц­берген, Земята на Франц Йосиф, Нова земя и на ост­ров Врангел. Ще бъдат осу­е­тени опи­тите за бло­када на Калининград.

Путин отбе­ляза, че главна роля тук играят възмож­но­стите на ВМФ. По думите му той е спо­со­бен да отго­вори мъл­ние­носно на всеки, който се реши да посегне на нашия суве­ре­ни­тет и сво­бода, успешно и с чест да изпълни стра­теги­че­с­ките задачи по гра­ниците на нашата страна и във всеки район на све­тов­ния океан. ВМФ има готов­ност за активни действия на сво­ите брегови, над­водни, въз­душни и под­водни сили и сред­ства, които непрекъс­нато се усъвършенстват.

Достатъчно е да се споме­нат най-​новите супер­зву­кови ракетни комплекси „Цир­кон”, които нямат ана­лог в нито една страна в света. За тях няма и прегради. Постъп­ва­нето им на редовно дежур­ство във Въоръже­ните сили на Русия ще започне още през най-​близките месеци.

Първи с това страшно оръжие на борда на бойно дежур­ство ще застъпи фрега­тата „Адми­рал Горш­ков”. Районът, в който снаб­де­ният със свръх­зву­ко­вите кри­лати ракети „Цир­кон” кораб ще действа, ще се избира спо­ред оцен­ката за висо­ката защита на сигур­но­стта на Русия. „Ние ще продължим мащаб­ното стро­и­тел­ство на кораби и мор­ски съдове, стриктно ще изпъл­ня­ваме програмата за мор­ските уче­ния и изслед­ва­ния”, под­черта рус­кият пре­зи­дент. Той добави, че в мор­ските райони ще настъпят много положи­телни промени. Един от глав­ните при­о­ри­тети там остава грижата за благопо­лу­чи­ето на семействата на воен­ните моряци, кора­бо­стро­и­те­лите и работ­ниците от всички отрасли, свър­зани с морето и флота.

Съвремен­ните усло­вия изис­кват от нас адек­ватни опе­ра­тивни и реши­телни действия. Убе­ден съм, че сегаш­ното поко­ле­ние мат­роси и офицери е надеждна и несъкру­шима опора на Оте­че­ството”, заяви в заклю­че­ние рус­кият лидер.

Новата Мор­ска док­трина на РФ влезе в сила от момента на подпи­сва­нето й от пре­зи­дента. Като основна заплаха за Русия по море в нея се опре­деля поли­ти­ката на САЩ да доми­ни­рат в Све­тов­ния океан. В документа се посочва, че при изчерп­ване на поли­ти­че­с­ките, дипло­ма­ти­че­с­ките и другите мирни възмож­но­сти в жиз­не­но­важ­ните за Русия райони тя може да упо­треби военна сила.