Печат

Посланик Митрофанова за ситуацията в българската енергетика и доставките на газ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Достав­ките на газ ще бъдат възоб­но­вени във всеки момент, ако българ­ската страна ги плати по схема, съо­т­вет­стваща на изис­ква­ни­ята на „Газпром”. Това заяви посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация в Бълга­рия Елео­нора Мит­рофа­нова в ефира на теле­ви­зия „Россия-​24″, цити­рана от ТАСС.

Ситу­аци­ята в българ­ската енергийна сфера е много сложна. През послед­ните два месеца цените на газ са се пока­чили с 87%. Тази година те няма да полу­чат голям обем газ — дори с оглед на това, че са склю­чени спо­ра­зуме­ния с Азер­байджан, който може да достави към 900 млн. куб. м газ при нуждите от 3,2 млрд. куб. м. Да, САЩ доста­вят втеч­нен газ, но как той да се разто­варва? Турция го купува и заедно с нашия газ, но за други пари, той тръгва към България.

Тази ситу­ация се отра­зява много лошо върху биз­неса и инди­ви­ду­ал­ните стопан­ства. Мисля, че това е при­ну­дило коми­си­ята да погледне по-​внимателно към това, как са се вземали реше­ни­ята за отказ от рус­кия газ. На 27 юли в Народ­ното събра­ние на Бълга­рия беше пред­ста­вен доклад за про­верка на обсто­я­тел­ствата, пре­диз­ви­кали спи­ра­нето на достав­ките на при­род­ния газ, и проце­ду­рата за изби­ра­нето на алтер­на­тивни доставчици.

Спо­ред експер­тите, които са ана­ли­зи­рали коре­спон­денци­ята между компа­ни­ите, „Булгаргаз” е тър­сил при­чина да се откаже от рус­кия газ, защото е имала такава поли­ти­ческа нагласа, ако си спом­няте, през април т. г. По всичко личи, че българ­ското пра­ви­тел­ство е поста­вило задача пред „Булгаргаз” да намери всички осно­ва­ния да не купува рус­кия газ и да се при­съе­дини към общите санкции, въпреки че 95% газ за вътрешно потреб­ле­ние на Бълга­рия е с про­из­ход Русия. Мисля, че нищо нямаше да се случи, ако Бълга­рия беше обяс­нила тези обсто­я­тел­ства на Европе­й­с­ката коми­сия. И все пак София е напра­вила тази крайна стъпка.

В доклада на коми­си­ята се отбе­лязва, че „Газпром” е потвър­дил готов­но­стта си да изпълни сво­ите задълже­ния в пълен обем, ако получи от „Булгаргаз” пари по новата схема. Пър­вата реакция на мини­стъра на енерге­ти­ката на Бълга­рия Алек­сандър Нико­лов е след­ната: „Абсо­лютно спо­койно можем да плащаме в рубли”. След това обаче, изглежда, че са му казали, че той не е бил прав. В резул­тат Бълга­рия отказа.

Иска­нето на Русия да се плати по нова схема е било използвано като удо­бен пре­текст да се откаже от рус­кото „синьо гориво”. Така пише в този доклад. В заклю­че­ни­ето на коми­си­ята се под­чер­тава, че по-​нататъшните, алтер­на­тивни на рус­ките, доставки на газ са съгла­су­вани от Бълга­рия на зна­чи­телно по-​високи цени, а новите контр­агенти са избрани по много непро­зрачни схеми. Експер­тите са стиг­нали до извода, че докладът трябва да бъде препра­тен на компе­тент­ните органи за по-​нататъшно раз­след­ване”, каза Елео­нора Митрофанова.

Към днеш­ния ден ситу­аци­ята е след­ната. Много експерти при­зо­ва­ват към праг­ма­тизъм и към връщане на дого­вора с „Газпром”, който действа до края на годи­ната. Всеки момент, когато българ­ската страна реши да плаща по схемата, изис­квана от „Газпром”, достав­ките ще се под­но­вят, каза в заклю­че­ние посла­ни­кът на Русия в България.