Печат

САЩ въведоха нови санкции срещу Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вашинг­тон разшири санкци­ите по отноше­ние на Москва, като включи в огра­ни­чи­тел­ния спи­сък 13 физи­че­ски и 30 юри­ди­че­ски лица, се казва в пуб­ли­ку­вано съобще­ние на аме­ри­кан­ското Мини­стер­ство на финансите.

Спо­ред пуб­ли­ку­ва­ния спи­сък след засегна­тите от огра­ни­че­ни­ята са бившата спор­тистка Алина Каба­ева, биз­не­сме­ните Мел­ни­ченко, Гуре­вих, Поно­ма­ренко, Пумпян­ски и Раш­ни­ков. Санкци­ите не се разпро­сти­рат върху „ФосАгро”, летище Шереме­ти­ево и „Еврохим”.

Под аме­ри­кан­с­ките огра­ни­че­ния попа­дат ръко­во­ди­те­лите на адми­ни­страци­ите на Мари­у­пол Кон­стан­тин Иваш­ченко, на Хер­сон­ска област Вла­ди­мир Салпо и него­вият замест­ник Кирил Стремоусов.