Печат

Уникален проект запалва ядрото на "земното слънце"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В основата на ИТЕР залегнаха разработките на руски учени отпреди десетилетия

В изсле­до­ва­тел­ския център в Када­раш, Южна Франция, започна проце­сът на сгло­бя­ване на огром­ния термо­яд­рен реак­тор ИТЕР, съобщи ТАСС. Това е един от най-​внушителните меж­ду­на­родни научни про­екти през послед­ните 30 години.

В него участват 35 страни, между които държа­вите от ЕС, Русия, Китай, САЩ, Южна Корея. Спе­ци­а­ли­сти от тези страни рабо­тят за съз­да­ва­нето на уни­кал­ното съоръже­ние, което някои нари­чат „зем­ното слънце”. Оча­ква се стро­и­тел­ството на реак­тора, където ще про­тича реакци­ята на термо­яд­рен син­тез, да при­ключи през 2025 г., а вли­за­нето на цялото съоръже­ние в действие — през 2035 г. Това обяви на цере­мо­ни­ята за нача­лото на процеса по сгло­бя­ване гене­рал­ният дирек­тор на ИТЕР Бер­нар Биго. Той обясни, че клю­чо­вите компо­ненти се изпращат от раз­лич­ните страни участ­нички в про­екта и едно­временно с изграж­да­нето на реак­тора продължа­ват и науч­ните и инженерно-​конструкторски дейности.

При термо­яд­ре­ния син­тез — също както в ядрото на Слънцето, става сли­ване на водо­роди, след­ствие на което се отделя огромно коли­че­ство енергия. Тя е много повече, откол­кото при деле­нето на атома в съвремен­ните АЕЦ. За постигане на син­теза смес от два изо­топа на водо­рода се загря­ват до 150 мили­она гра­дуса, при което се полу­чава плазма, кон­тро­ли­рана от свръхмощно маг­нитно поле. Полу­че­ните при сли­ва­нето неутрони бом­бар­ди­рат сте­ната на реак­тора, при което се отделя топ­лина, а тя задвижва тур­би­ните. По сво­ите мащаби ИТЕР може да бъде срав­нена с такива мегапро­екти като Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция и Големия адро­нен колай­дер. Рус­ката страна изготвя и доставя 25 висо­ко­тех­но­логични системи за съоръже­ни­ето. Както е известно, в осно­вите на про­екта залегна системата „токамак” за удър­жане на ядре­ния син­тез в маг­нитно поле, раз­ра­бо­тена преди 70 години от рус­ките учени Андрей Саха­ров и Игор Там.

Затова рус­кият опит и при­нос в реа­ли­за­ци­ята на ИТЕР са изклю­чи­телно важни и съществени.

На цере­мо­ни­ята за нача­лото на сгло­бя­ване на реак­тора при­вет­ствия и посла­ния изпра­тиха редица държавни лидери и све­тов­но­из­вестни учени. „Днес про­ектът ИТЕР нав­лиза в реша­ващ етап на сво­ята реа­ли­за­ция. Неза­ви­симо от огра­ни­че­ни­ята, свър­зани с пан­деми­ята на коро­но­ви­рус­ната инфекция, темпото на непрекъс­на­тия ритъм на работа беше успешно запа­зено. Това поз­во­лява да смя­таме, че целите на про­екта ще бъдат постиг­нати в набе­ля­за­ния срок и в обо­зримо бъдеще ще полу­чим уни­ка­лен по сво­ята мощ­ност и сигур­ност източ­ник на енергия. Него­вата експло­атация несъм­нено ще спо­соб­ства за реша­ва­нето на зада­чите за устой­чиво ико­номи­че­ско раз­ви­тие и повиша­ване каче­ството на живот на мили­они хора”, се казва в телеграмата на Вла­ди­мир Путин.

ИТЕР е обеща­ние за мир, заяви във видео­обръще­ни­ето си френ­ският пре­зи­дент Ема­нюел Мак­рон. Той нарече про­екта „залог за прогрес и сви­де­тел­ство за вярата в силата на нау­ката”. По думите му той ще дава енергия, която отго­варя на нуждите на хората по целия свят и това ще бъде сигурна и прак­ти­че­ски без­опасна енергия, която отго­варя на пре­диз­ви­ка­тел­ствата на клима­тич­ните промени и опазва­нето на при­род­ните ресурси. „Про­ектът доказва, че това, което обе­ди­нява наро­дите и държа­вите, е по-​силно от онова, което ги раз­деля”, каза той.

Осно­вите на ИТЕР бяха положени през 2006 г., когато Русия, Китай, САЩ, Индия, Япо­ния, Южна Корея и ЕС подпи­саха амбици­озно спо­ра­зуме­ние. Уче­ните искат да покажат, че термо­яд­ре­ната енергия може да се използва в промиш­лени мащаби и така да помогне за реше­ние на про­блема с гло­бал­ното затоп­ляне. Цената на про­екта се опре­деля при­бли­зи­телно на 10 млрд. евро, което го прави един от най-​големите модерни научно-​технически мегапро­екти. Европа дава поло­ви­ната от сред­ствата по про­екта, оста­на­лата част се разпре­деля по равно от другите страни в спо­ра­зуме­ни­ето. По про­ект съоръже­ни­ето ще се изгражда 10 г. и ще се експло­атира поне 20 г.