Печат

Варна чества годишнина от освобождението си

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В поне­дел­ник Варна отбе­ляза 142-​годишнината от осво­бож­де­ни­ето си. В тра­дици­он­ните чества­ния в двора на Духовно-​просветния център „Свети Архангел Михаил” се включи кметът Иван Порт­них, който под­несе цветя заедно с мини­стъра на мла­дежта и спорта Кра­сен Кра­лев, област­ният упра­ви­тел Стоян Пасев, коман­дирът на ВМС кон­тра­ад­ми­рал Кирил Михай­лов, гене­рал­ният кон­сул на Рус­ката феде­рация във Варна Вла­ди­мир Клима­нов. Венци и цветя бяха под­не­сени и от много граж­дани и непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции. Тази година търже­ствата преми­на­ват при спазване на всички изис­ква­ния на Мини­стер­ството на здравеопазването.

Праз­нич­ният ден бе повод да бъдат офици­ално открити памет­ници на двама видни вар­ненци. Баре­леф на извест­ната лечи­телка и аку­шерка Баба Рада, дело на скулп­тора проф. Пламен Бра­та­нов, бе открита на едно­имен­ната улица. Това е пър­вият жен­ски образ от поре­дицата паметни плочи във Варна, които се съз­да­ват по иници­а­тива на община Варна, с цел въз­раж­дане на исто­ри­че­с­ката памет.

Баба Рада — Рада Кир­чева (18081868 г.) е била видна обще­стве­ничка, уважа­вана от сво­ите съграж­дани. По време на руско-​турската война от 18281829 г., когато Варна е била обса­дена от рус­ките войски, Баба Рада успява да ги информира за разпо­ложе­ни­ето на тур­ските части в града. Така успява да спаси от унищоже­ние българ­ските махали. Рада научава зана­ята на бабу­ва­нето (аку­шер­ството) в Беса­ра­бия. След връща­нето си във Варна, тя започва да аку­шер­ства и с годи­ните печели при­зна­ни­ето на сво­ите съграждани.

Офици­ално бе открит и памет­ни­кът на кмета Михаил Колони, управ­ля­вал Варна в пери­ода 18811885 г. и 18901893 г.