Печат

Тръмп не вижда смисъл да защитава Германия от Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на САЩ Доналд Тръмп изра­зява недо­уме­ние, че стра­ната му трябва да защи­тава Герма­ния от Русия, написа самият той на стра­ницата си в соци­ал­ната мрежа Туитър.

Стопа­н­инът на Белия дом напомня, че Герма­ния плаща на Русия мили­арди долари за енергия и се възмущава, че САЩ са длъжни да защи­тават стра­ната от Москва.

Аме­ри­кан­ският лидер под­чер­тава, че Бер­лин харчи недо­статъчно сред­ства за поддър­жане на колек­тив­ната отбрана на НАТО.„Германия про­срочи с много сво­ята дву­процентна вноска в НАТО. Затова ние извеж­даме част от войските си от Герма­ния!”, пише той.

В сряда мини­стърът на отбра­ната на САЩ Марк Еспер обяви, че от ФРГ ще бъдат изтег­лени 11,9 хиляди аме­ри­кан­ски воен­но­служещи. Около 6,4 хиляди от тях ще се завър­нат в роди­ната си, а оста­на­лите ще се пре­ба­зи­рат в Ита­лия и Белгия. Еспер отбе­ляза, че в бъдеще Вашинг­тон може да разпо­ложи допъл­ни­телни военни сили в Полша и при­бал­тийските страни. Спо­ред него за извеж­да­нето на войските от Герма­ния ще са необ­хо­дими няколко седмици.

Извеж­да­нето на част от аме­ри­кан­ския кон­тингент от Герма­ния ще се отрази на сигур­но­стта на ФРГ, а е много веро­ятно поли­ти­че­ски Бер­лин дори да спе­чели — заяви посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия при меж­ду­на­род­ните орга­ни­за­ции във Виена Михаил Уля­нов. — Някои наблю­да­тели интер­пре­ти­рат извеж­да­нето на 12 хиляди воен­но­служещи като „нака­за­ние” за Бер­лин. Защо? Герма­ния не е заплашена от никого. Извеж­да­нето на воен­но­служещите от САЩ няма да повлияе на ситу­аци­ята в областта на сигур­но­стта. А поли­ти­че­ски Герма­ния най-​вероятно ще спе­чели от това.”

Спо­ред рус­кия сена­тор Алек­сей Пуш­ков няма да се отрази върху поли­ти­че­с­ката тежест на Бер­лин в Европа, как­вото и да си мис­лят в САЩ.