Печат

Половината от руснаците не вярват, че американци са кацали на Луната

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Почти поло­ви­ната от рус­наците не вяр­ват, че аме­ри­кан­с­ките аст­ро­навти са извършили шест каца­ния на Луната през 19691972 г. Това сочат резул­та­тите от социо­логи­че­ско про­уч­ване, про­ве­дено наскоро от Общо­рус­кия център за изслед­ване на обще­стве­ното мне­ние (ВЦИОМ), пре­даде РБК.

През послед­ните две години броят на скеп­тиците леко е нама­лял, но все още 49% от анке­ти­ра­ните са убе­дени, че не е имало ника­кво кацане на хора на Луната, а аме­ри­кан­с­ките вла­сти про­сто фалшифици­рат мате­ри­а­лите. От центъра при­пом­нят че през 2018 г. 57% от анке­ти­ра­ните са вяр­вали в това.

Спо­ред послед­ното про­уч­ване обаче, едва 31% от рус­наците вяр­ват, че аме­ри­канците са кацали на Луната. От центъра за изслед­ване на обще­стве­ното мне­ние при­пом­нят, че недо­ве­ри­ето е нарас­нало през 2011 година, когато 40% от анке­ти­ра­ните са изра­зили уве­ре­ност, че каца­нето на Луната е било е заснето в Холивуд.