Печат

Москва: Германия няма право да ни поставя ултиматуми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Случаят "Навални" разпали антируска истерия, но пациентът взе, че оздравя

На 9 сеп­тем­ври във Външно мини­стер­ство в Москва бе изви­кан посла­ни­кът на Герма­ния Геза Андреас фон Гайр и му бе изра­зен реши­те­лен про­тест за голо­слов­ните обви­не­ния и непоз­во­ли­телни ултима­туми на Бер­лин по адрес на Русия във връзка с инци­дента с рус­кия бло­гер Алек­сей Навални, съобщи ведомството.

Слу­чаят с вне­запния при­падък на опо­зици­онно настро­е­ния руски граж­да­нин, неиз­ве­стен на широ­ката европе­й­ска пуб­лика, бе използван за про­веж­да­нето на шумна рекламна кампа­ния и съз­да­ва­нето на лъж­лив образ на мощен поли­тик и съпер­ник на Путин и да се намери повод за нови санкции. Като острие на кампа­ни­ята изскочи въпро­сът за достро­ява­нето на „Севе­рен поток-​2″. Вед­нага се надиг­наха гла­сове за окон­ча­тел­ното прекъ­сване на про­екта. Външ­ният мини­стър Сергей Лав­ров отбе­ляза, че подобна поли­тика пре­диз­ви­ква много въпроси и че пове­де­ни­ето на Герма­ния е недопу­стимо високомерно.

Бер­лин използва ситу­аци­ята като повод да дис­кре­ди­тира нашата страна на меж­ду­на­род­ната арена”, се казва в декла­рация на Мини­стер­ството на външ­ните работи, връ­чена на герман­ския посла­ник. Било е заявено, че „отсъстви­ето на необ­хо­ди­мите данни ще се тъл­кува като отказ на герман­ското пра­ви­тел­ство от уста­но­вя­ване на исти­ната, а него­вите действия — като груба враж­дебна про­во­кация срещу Русия, изпъл­нена с после­дици за руско-​германските отноше­ния и със сери­о­зни услож­не­ния на меж­ду­на­род­ното положе­ние. Цялата отго­вор­ност за после­диците от такава поли­тика ще легне върху пра­ви­тел­ството на ФРГ и него­вите съюз­ници от НАТО и ЕС”.

Обла­дани от безпоч­ве­ното си висо­коме­рие, западни лидери през изтек­лата сед­мица започ­наха да пра­вят изяв­ле­ния с при­цел „Севе­рен поток-​2″. Герман­ският външен мини­стър Хайко Маас не се поко­леба да отправи ултима­тум към Москва, която тряб­вало бързо да раз­следва слу­чая с Навални, иначе щяла „да последва реакци­ята на Герма­ния и ней­ните парт­ньори”. Мно­зина по-​здравомислещи от него си зада­доха въпроса какво всъщ­ност може да предпри­еме компа­ни­ята „Герма­ния и сие” и по-​точно какво биха посмели да предпри­емат срещу Русия. И въобще кои са те, за да наре­ждат, заплашват и да поста­вят ултима­туми на Русия и по какъв параграф от т.нар. меж­ду­на­родно право. Стои и про­блемът каква ще е гази „реакция”, която няма да удари и по Герма­ния, и по ней­ните парт­ньори — при това много по-​болезнено, откол­кото по Русия.

Спо­ред Маас имало много дока­за­тел­ства, които гово­рели, че „бер­лин­ският паци­ент” е отро­вен с „нови­чок”, с което отровно веще­ство разпо­лагали „много малка група лица”. Той изглежда не е чувал за све­товно извест­ния факт, че въпрос­ната „малка група” при­съства в десе­тина държави, вклю­чи­телно в Герма­ния и пове­чето нейни съюзници.

Поред­ната серия от сапу­не­ната опера „Нови­чок” се про­пука още в момента, когато Русия даде раз­реше­ние Навални да бъде транспор­ти­ран в Герма­ния. Ясно бе, че това нямаше как да се случи, ако именно те са искали да го отро­вят, както твърди запад­ната про­пагандна машина. Още повече, че паци­ентът е с няколко условни при­съди за моше­ни­че­ство и други нару­ше­ния на закона, а в момента на при­падъка му е с висящо дело и срещу подписка няма право да напуска Москва.

Вчера — ден след при­ви­ква­нето на герман­ския посла­ник, се появи сен­за­ци­он­ната новина, че Навални е дошъл в съзна­ние, общу­вал с окол­ните и нямал ника­кви про­вали в паметта, спом­нял си всичко в детайли до момента, в който му при­лошало. При отра­вяне с бойно веще­ство от „типа нови­чок” подобно въз­ста­но­вя­ване е невъзможно. Прави впе­чат­ле­ние, че тес­ният кръг от руски съмиш­ле­ници и западни спон­сори на паци­ента не само не се зара­два от нови­ната, но и не можа да скрие обърк­ва­нето си.