Печат

Президентите на РФ и Сърбия разговаряха по телефона

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин и Вучич гово­риха по теле­фона в четвъртък, 10 сеп­тем­ври, се съобщава на сайта на Кремъл. В разго­вора си двамата лидери са отде­лили осо­бено внима­ние на про­блемите по урегу­ли­ране в частично при­зната репу­лика Косово. Вучич информира рускя пре­зи­дент за прего­во­рите във Вашинг­тон и Брюк­сел на 4 и 7 сеп­тем­ври. „Вла­ди­мир Путин потвърди неизмен­ната принципна позиция на Русия относно изра­бот­ката на при­ем­лив за Белград компромисно и балан­си­рано реше­ние, което трябва да бъде утвър­дено от Съвета за сигур­ност на ООН” се казва в съобще­ни­ето. Путин и Вучин обсъдиха и акту­ални теми по стра­теги­че­ското парт­ньор­ство между Москва и Белград. Рус­кият лидер високо оцени при­носа на своя сръб­ски колега в раз­ви­ти­ето на руско-​сръбските връзки и под­черта готов­но­стта да продължава близ­кото сътруд­ни­че­ство с него по комплекса меж­ду­на­родни, реги­о­нални и дву­странни въпроси.