Печат

РФ съкращава разходите за въоръжаване с 5%

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пра­ви­тел­ството на РФ одобри про­екта за бюджет за 20212023 година. Балан­си­ра­нето на държав­ния бюджет е за сметка на запла­тите на чинов­ниците и съкраща­ване на раз­хо­дите по програмата за въоръжа­ване, съобщи мини­стърът на финан­сите Антон Силу­а­нов, цити­ран от РБК. Пре­дви­жда се опти­ми­за­ция с 10% на всички „неза­щи­тени” точки от бюджет­ните раз­ходи, заедно със съкраща­ване на държав­ната програма за въоръжа­ване с 5%. Допъл­ни­телна мярка за нама­ля­ване на бюджет­ните раз­ходи е „про­пус­кане” през 2021 г. на ежегод­ната индек­сация на запла­тите на чинов­ниците. „Троха по троха сме съби­рали от всички мерки, за да балан­си­раме бюджета”, каза Силу­а­нов и уточни, че сумар­ното нама­ля­ване на бюджета е 927 мили­арда рубли през 2021 г., 970 мили­арда през 2022 г. и около 900 мили­арда през 2023 г. Пан­деми­ята и спадът на цените на пет­рола са про­во­ки­рали дефицита в рус­кия бюджет. През 2020 година повиша­ва­нето на раз­хо­дите над дохо­дите е оце­нено на ниво 4,4% от БВП, през 2021 г. дефицитът ще се понижи до 2,4%, през 2022 година — до 1% от БВП, а през 2023 г. ще е 1,1% от БВП, съобщава РБК.