Печат

В Парламента внесоха законопроект за военна служба

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Група депу­тати и сена­тори повторно вне­соха в Държав­ната дума зако­нопро­екта „За подго­товка на граж­да­ните на РФ за военна служба и защита на оте­че­ството”, който регу­лира орга­ни­за­ци­ята на пред­на­бор­ната и извън­войско­вата военна подго­товка на руснаците.

Феде­рал­ната система за подго­товка на граж­да­ните за военна служба е комплекс от мерки, вклю­ч­ващи пред­на­борна и извън­войскова подго­товка на граж­да­ните за военна служба, воен­но­пат­ри­о­тично възпи­та­ние”, се казва в зако­нопро­екта, който е пуб­ли­ку­ван в елек­трон­ната база данни на Думата.

В поня­ти­ето пред­на­борна подго­товка е пред­ложено да се включи „целе­на­со­чен процес на обу­че­ние и възпи­та­ние на граж­да­ните за форми­ране на компе­тент­ност, зна­ния, уме­ния, навици, необ­хо­дими за преми­на­ва­нето на воен­ната служба”. Тук вли­зат заня­тия по физи­ческа кул­тура и полу­ча­ване на спортни раз­ряди, юнармей­ска подго­товка, медицин­ска подго­товка. „Пред­на­бор­ната подго­товка вклю­чва про­веж­дане на меропри­я­тия по професионално-​психологически под­бор, медицин­ско изслед­ване на граж­да­ните и поста­вя­нето им на пред­ва­ри­те­лен воин­ски отчет”, се казва в документа.

Извън­войско­вата подго­товка се опре­деля като съста­вен елемент на феде­рал­ната система за подго­товка на граж­да­ните за военна служба, про­веж­дана извън Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация. Спо­ред зако­нопро­екта тя може да се осъще­ствява под формата на учебни сбо­рове или полеви занятия.

За първи път зако­нопро­ектът е вне­сен в Държав­ната дума през декем­ври 2018 г., но след това е дора­бо­тен, като са отче­тени мне­ни­ята на заин­те­ре­су­ва­ните мини­стер­ства и ведомства.