Печат

Конкурс

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сту­дия „Млад худож­ник” в РКИЦ с ръко­во­ди­тели Павел Нико­лов и Вера Гор­нева, със съдействи­ето на Наци­о­на­лен фонд „Кул­тура”, обя­вява кон­курс за деца от 4 до 14 години под мотото „Нари­су­вайте любим герой от българ­ски анимаци­о­нен филм”. Форматът е А4, мате­ри­а­лите и тех­ни­ката са по избор. Може да изпращате твор­бите до 31 яну­ари на адрес: град София, ул. Шипка 34, Руски културно-​информационен център, за кон­курса. Във фейс­бук стра­ницата „Нари­су­вайте любим герой от българ­ски анимаци­о­нен филм” има лин­кове към раз­лични българ­ски филм­чета. На гърба на всяка творба трябва да се напишат трите имена на автора, годи­ните, адре­сът и кон­такти за връзка (теле­фон и имейл). Също така и името на анимаци­он­ния филм, от който е героят. Изпращайте твор­бите и в циф­ров вид на пощата на Този имейл адрес е защи­тен от спам ботове. Трябва да имате пус­ната JavaScript под­дръжка, за да го видите. . , тел: 089 091 49 63