Печат

"Северен поток-2" ще бъде завършен

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Санкци­ите на САЩ срещу „Севе­рен поток-​2″ са открит про­текци­о­низъм с цел при­движ­ване на тех­ния втеч­нен при­ро­ден газ към европе­йс­ките пазари. Стра­ните от Европе­йския съюз раз­би­рат това и под­крепят про­екта, благо­да­ре­ние на това той все пак ще бъде завършен, изрази уве­ре­ност рус­кият вицепремиер Алек­сандър Новак в интервю за РБК-​ТВ.

Този инструмент е абсо­лютно некон­ку­рен­тен. Това се раз­бира от всички, в това число и от стра­ните, които са заин­те­ре­су­вани от реа­ли­за­ци­ята на „Севе­рен поток-​2″ — европе­йс­ките държави и компа­нии. Убе­ден съм, че с тях­ната под­крепа про­ектът ще бъде реа­ли­зи­ран”, добави той.

На 1 яну­ари в САЩ вля­зоха в сила положе­ни­ята на отбра­ни­тел­ния бюджет, който вклю­чва разши­ря­ване на санкци­ите по отноше­ние на газопро­во­дите „Севе­рен поток-​2″ и „Тур­ски поток”. На 3 яну­ари меж­ду­на­род­ната сер­тифи­каци­онна компа­ния Det Norske Veritas пре­крати всички меропри­я­тия по сер­тифи­каци­ята на газопро­вода заради новите санкции на САЩ, съобщи ТАСС.

Новак отбе­ляза също така, че се надява на завършва­нето на стро­и­тел­ството в най-​скоро време, но не направи по-​конкретна прогноза. „Мисля, че това е въпрос на време — той е тех­ни­че­ски. Въпро­сът трябва да се адре­сира към компа­ни­ята, която се занимава с непо­сред­стве­ната реа­ли­за­ция на про­екта”, отбе­ляза рус­кият вицепремиер. Той под­черта, че този тръ­бопро­вод е възмож­ност за Европа да полу­чава евтин еко­логи­чен ресурс в дълго­срочна пер­спек­тива с гаран­ти­ран обем на доставките.