Печат

Срещу 20% от страните в света действат санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Едно­странни санкции, въве­дени от едни или други държави без разглеж­дане в Съвета за сигур­ност на ООН, се запаз­ват по отноше­ние на 20% от стра­ните — членки на ООН, заяви във втор­ник пред­ста­ви­те­лят на посто­ян­ното пред­ста­ви­тел­ство при Све­тов­ната орга­ни­за­ция Мария Забо­лоцка по време на засе­да­ние на спе­ци­ал­ния коми­тет по устава на ООН и заси­л­ване на ней­ната роля.

Дори в усло­ви­ята на гло­бална пан­демия едно­странни мерки са въве­дени срещу 20% от стра­ните — членки на ООН”, каза тя.

Забо­лоцка отбе­ляза, че стра­ните, попад­нали под санкции, са лишени от достъп до меха­низми за кре­ди­ти­ране и до външни пазари, поради което могат да се окажат на гра­ницата на оце­ля­ва­нето и да се лишат от необ­хо­ди­мите ресурси за изпъл­не­ние на спе­ци­ал­ните задълже­ния пред граж­да­ните. Тази ситу­ация се запазва въпреки про­зву­ча­лите още преди година при­зиви на гене­рал­ния сек­ре­тар Анто­ниу Гуте­риш и на Общото събра­ние на ООН за въздър­жане от огра­ни­чи­телни мерки по време на пандемия.

Във връзка с това напълно под­крепяме пред­ложе­ни­ето на Иран за изра­бот­ване на ръко­водни принципи за начи­ните за предот­вра­тя­ване, отстра­ня­ване, снижа­ване на ефек­тив­но­стта и въз­ста­но­вя­ване на щетите от нега­тив­ното вли­я­ние на едно­стран­ните при­ну­ди­телни мерки”, добави Заболоцка.