Печат

"Газпром" е най-споменаваната руска компания в чуждите медии

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

„Газпром”, „Рос­нефт” и „Лукойл” огла­виха спи­съка на най-​споменаваните големи руски компа­нии в чуж­де­стран­ните медии през мина­лата година. Рейтингът е подго­т­вен от компа­ни­ята Lexis Nexis спе­ци­ално за ТАСС.

Отбе­лязва се, че „Газпром” неизменно заема лиди­ращи позиции в пуб­лич­ната област (27 209 споме­на­ва­ния). На първо място чуж­де­стран­ните медии се инте­ре­су­ват от стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток — 2″, достав­ката на газ за Сър­бия и Босна и Херцего­вина, от темата за форми­ра­нето на цените на при­род­ния газ при достав­ките в Беларус.

Вто­рото място в рейтинга е за компа­ни­ята „Рос­нефт” (14 179 споме­на­ва­ния), клю­чо­вите теми за която са пре­кра­тя­ване дей­но­стта на компа­ни­ята във Вене­цу­ела и подпи­сва­нето на сдел­ката с „Индиан Ойл” за доставка в Индия на 2 млн. тона нефт.

На трето място в рейтинга е „Лукойл” (10 831 споме­на­ва­ния): в чуж­де­стран­ните медии се съобща­ваше за спо­ра­зуме­ни­ето за при­до­би­ване на 40% от сенегал­ската компа­ния Cairn Energy и за достав­ката на сма­зочни мате­ри­али за завода МАН за про­из­вод­ство на двига­тели в герман­ския град Нюрнберг.

Освен това чуж­де­стран­ните медии про­явя­ват инте­рес към „Яндекс” (7733 споме­на­ва­ния) и ней­ните ино­ваци­онни раз­ра­ботки като използване на робот за доставка на храна.

Информаци­онни поводи са ста­нали също така реше­ни­ето на „Аэрофлот” (6661 споме­на­ва­ния) да сва­лят път­ници, които отказ­ват да поста­вят маска, финан­со­вите пока­за­тели на Сбер­банк (6296), ней­ните пла­нове за дей­ност с крип­то­ва­лута, за разши­ря­ване на бан­ко­вия биз­нес в Русия, Бела­рус и Казах­стан, ава­ри­ята на „Нор­ни­кел” (3617) в Норилск и стъп­ките на компа­ни­ята след произшествието.

В пър­вата десятка на рейтинга попад­наха също така „Евраз” (6014), „Роса­том” (5390), „Русал” (4268) и „Мега­фон” (3626).