Печат

Путин и Жапаров се срещнаха за първи път

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Кремъл се състо­яха прего­вори между лиде­рите на Русия и Киргиз­стан Вла­ди­мир Путин и Садир Жапаров.

Рус­кият държа­вен глава благо­дари на колегата си за запазва­нето на държав­ния ста­тут на рус­кия език, като отбе­ляза, че това дава на граж­да­ните на съсед­ната държава пре­дим­ства при тру­до­устро­яване в Русия.

В хода на дву­стран­ната среща Путин увери, че от своя страна рус­ките вла­сти ще пра­вят всичко необ­хо­димо, за да се запази възмож­но­стта за изу­ча­ване на рус­кия език от кирги­зите в роди­ната им.

По време на срещата Жапа­ров отбе­ляза, че Биш­кек ще продължи да укрепва сътруд­ни­че­ството с Москва и се надява съюз­ни­че­с­ките отноше­ния да се раз­ви­ват. Той заяви също така наме­ре­ние стра­ната му да поддържа кон­такти с Евразийския ико­номи­че­ски съюз, с ОНД, с Орга­ни­за­ци­ята на Дого­вора за колек­тивна сигур­ност и с Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътрудничество.

Това е при­о­ри­те­тен външ­нопо­ли­ти­че­ски и ико­номи­че­ски курс на нашата страна”, под­черта Жапаров.

Той раз­каза и за пла­но­вете на Киргиз­стан да започне вак­си­нация срещу коро­на­ви­руса — в наве­че­ри­ето на срещата вла­стите в стра­ната реги­стри­раха рус­ката вак­сина „Спут­ник V”. Жапа­ров благо­дари на Москва за под­крепата в бор­бата с пан­деми­ята. Киргиз­стан­ският лидер покани Путин да посети стра­ната. За Жапа­ров визи­тата в Русия е пър­вата в чуж­бина в каче­ството му на пре­зи­дент. По време на посеще­ни­ето си той се срещна още с министър-​председателя Михаил Мишу­стин, с пред­се­да­теля на Държав­ната дума Вяче­слав Воло­дин и с пред­се­да­теля на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Матвиенко.