Печат

Пентагонът: РФ била заплаха за САЩ и Европа?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Въпреки въве­де­ните срещу нея ико­номи­че­ски санкции, Русия остава заплаха за съще­ству­ва­нето на САЩ и тех­ните европе­йски съюз­ници — такова твър­де­ние в сряда изказа ръко­во­ди­те­лят на Европе­йското команд­ване на Въоръже­ните сили на САЩ гене­рал Тод Уолтърс по време на форум на асоци­аци­ята на ВВС.

Живеем във времена на кон­ку­ренция между вели­ките държави. Побе­дата сега гаран­тира, че кон­ку­ренци­ята между вели­ките държави няма да пре­расне в гло­бална война — смята той. — Въпреки запаз­ващите се ико­номи­че­ски санкции, Русия про­вежда деста­би­ли­зи­ращи и зло­наме­рени действия в света, при това много от тях ста­ват близо до Европа.” След това Уолтърс изброи наборът от стан­дартни обви­не­ния по отноше­ние на рус­ката страна. Москва, спо­ред него, се опит­вала „да разе­дини и отслаби пар­ньо­рите и съюз­ниците на САЩ”.

Прес­служ­бата на Пен­тагона цитира гене­рала, който твърди, че Русия остава посто­янна заплаха за съще­ству­ва­нето на САЩ и на тех­ните европе­йски съюзници.

Едно­временно с това Уолтърс смята, че Русия и Китай продължа­ват мили­та­ри­зи­ра­нето на Арк­тика и се опит­ват да съз­да­дат ико­номи­че­ски плац­дарм за реги­о­нално влияние.

Русия невед­нъж е отбе­ляз­вала колко конфрон­таци­онна е иде­ята на САЩ за съпер­ни­че­ство между вели­ките сили и е при­зо­ва­вала за отказ от подобни концепции.