Печат

Норвегия не желае открит конфликт с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В изказва­нето си на конфе­ренция в Кир­ке­нес ръко­во­ди­те­лят на Въоръже­ните сили на Нор­вегия Ейрик Кри­сто­фер­сен заяви необ­хо­димо­стта от „нама­ля­ване на напреже­ни­ето” в отноше­ни­ята с Москва.

Най-​опасното, което може да се случи с Нор­вегия, с НАТО и с целия свят, е открит конфликт с Русия. За щастие, това е малко веро­ятно”, заяви той, цити­ран от NRK. Спо­ред него през послед­ните години отноше­ни­ята между двете страни забе­лежимо са охлад­нели. Той отбе­ляза също така, че смята за необ­хо­димо раз­ви­ти­ето на диа­лога между Москва и Осло, като посочи, че чрез прего­вори може да се стигне до няка­кви решения.

Рус­ката страна неед­но­кратно обръща внима­ние върху разши­ря­ва­нето на сътруд­ни­че­ството между Нор­вегия и САЩ. Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на външ­ните работи на РФ Мария Заха­рова отбе­ляза, че пла­но­вете на Вашинг­тон да разпо­ложат стра­теги­че­ски бом­бар­ди­ро­вачи в авио­ба­зата край Тран­хайм се оце­нява от Русия като още една стъпка към нараства­нето на воен­ната актив­ност в реги­она. Освен това през яну­ари външ­ният мини­стър Лав­ров напомни за нега­тив­ните после­дици от при­движ­ва­нето на воен­ната инфра­струк­тура на НАТО към рус­ките граници.