Печат

Москва предлага възстановяване на контактите с НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия не се отказва да работи в Съвета Русия — НАТО и пред­лага да бъдат въз­ста­но­вени кон­так­тите по военна линия. Това заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров в изказва­нето си на спе­ци­ал­ната сесия на Близ­ко­източ­ната конфе­ренция на меж­ду­на­род­ния дис­ку­си­о­нен клуб „Валдай”.

Нашият колега госпо­дин Стол­тен­берг заявява, че Русия отказва да работи в Съвета Русия — НАТО. Ние не се отказ­ваме да рабо­тим, про­сто не искаме да седим там и да слушаме за Украйна. НАТО няма ника­кво отноше­ние към Украйна, но винаги, пред­лагайки да се свика Съвета Русия — НАТО, насто­ява първа точка да бъде Украйна. Посе­дяхме няколко пъти, послушахме. Всичко, което се каза, го знаем. Сега пред­ложихме да се въз­ста­но­вят кон­так­тите по военна линия, за да бъде въз­ста­но­вено най-​комплексното спо­ра­зуме­ние по сигур­но­стта, което беше склю­чено в Хел­зинки. Те отказ­ват”, каза Лавров.

Рус­кият мини­стър отбе­ляза, че в Орга­ни­за­ци­ята за сигур­ност и сътруд­ни­че­ство в Европа сега съще­ству­ват воен­но­по­ли­ти­че­ски про­блеми. „А тези про­блеми са най-​острите сега в Европа, отчи­тайки разши­ря­ва­нето на НАТО, отчи­тайки също така после­до­ва­тел­ното при­движ­ване на воен­ната инфра­струк­тура към гра­ниците на Рус­ката феде­рация, отчи­тайки разгръща­нето под вида на ротация на посто­ян­ното военно при­съствие в При­бал­тика и в Нор­вегия. Отчи­тайки всичко това, нашето пред­ложе­ние е ОССЕ все пак да осъзнае отго­вор­но­стта си за воен­но­по­ли­ти­че­с­ката ситу­ация в Европа и да стиму­лира дого­во­ре­но­стите между Русия и НАТО — каза Лав­ров. — Натовци обаче катего­рично отказ­ват дори да обсъж­дат мер­ките за военно доверие”.

По-​рано на пре­с­конфе­ренция гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг заяви, че али­ансът съжа­лява, че от лятото на 2019 г. не се е състо­яло нито едно засе­да­ние на Съвета Русия — НАТО, тъй като, спо­ред него, Москва не била отго­во­рила със съгла­сие на пока­ната да свика този съвет.