Печат

Борел се притеснява от ролята на ЕС в света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Заяв­ле­ни­ята на пър­вия европе­йски дипло­мат Жозеп Борел по отноше­ние на Русия сви­де­тел­стват за него­вата загриже­ност от факта, че све­тов­ните процеси преми­на­ват без Европе­йския съюз, заяви във втор­ник посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия при Евро­съюза Вла­ди­мир Чижов в ефира на теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​24″.

В изве­стен сми­съл това отра­зява онази концепция, която сега все по-​често се хвърля в пуб­лич­ното про­стран­ство — тео­ри­ята за вто­рата сту­дена война, че светът отново става дву­по­лю­сен. На едната страна са Русия и Китай, а на другата — САЩ и Европа”, поясни рус­кият дипломат.

По-​рано в своя блог Борел заяви, че сближа­ва­нето на Русия и Китай е пре­диз­ви­кано не тол­кова от ико­номи­че­ски съоб­раже­ния и дори не от стремежа им да обе­ди­нят уси­ли­ята си в отго­вор на опита за натиск от страна на Запада, а от „общото непри­емане от Москва и Пекин на демо­кра­тич­ните ценности”.