Печат

Предложиха Кадиров за Нобелова награда за мир

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Лидерът на Чечня Рам­зан Кади­ров е пред­ложен за Нобе­лова награда за мир, пише „Ком­со­мольская правда”, позо­ва­вайки се на пре­зи­дента на Меж­ду­на­род­ния информаци­о­нен Нобе­лов център (МИНЦ) Вяче­слав Тютю­нин. По думите му Кади­ров е номи­ни­ран „за изклю­чи­те­лен при­нос в уста­но­вя­ване и поддър­жане в тече­ние на 15 години на надеж­ден мир в исто­ри­че­ски слож­ния чечен­ски край”. Тютю­нин отбляза, че заяв­ката възможно е дошла от Норвегия.

Самият Кади­ров се смята за достоен за Нобе­лова награда за борба с бун­тов­ниците в Севе­рен Кав­каз. Той казва, че за раз­лика от аме­ри­канците е пре­успял в бор­бата с меж­ду­на­род­ния тероризъм.

През 2020 година Кади­ров също беше номи­ни­ран за меж­ду­на­родна Награда за мир, учре­дена от непра­ви­тел­стве­ния Инсти­тут за мир и раз­ви­тие (INSPAD). Тогава експер­тите на действащата в Паки­стан и Белгия меж­ду­на­родна компа­ния отбе­ля­заха осо­бе­ния при­нос на чечен­ския лидер в раз­ви­ти­ето на меж­ду­на­род­ните и меж­ду­конфе­си­о­нал­ните отноше­ния, в обра­зо­ва­тел­ните и хума­ни­тар­ните програми.