Печат

ЕМА завърши първия етап от експертизата на "Спутник V"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Експерти от Европе­й­с­ката агенция по лекар­ствата (EMA) са завършили пър­вия етап от изслед­ва­нето на рус­ката вак­сина за COVID-​19 „Спут­ник V”. Това съобщи рус­кият мини­стър на здра­веопазва­нето Михаил Мурашко на 27 април, цити­ран от феде­рал­ната агенция за новини riafan​.ru.

Завършихме пър­вия етап, чакаме доклади и се подгот­вяме за про­верка в про­из­вод­стве­ните бази”, заявил Мурашко на засе­да­ние на Съвета на зако­но­да­те­лите на Феде­рал­ното събрание.

В нача­лото на април ръко­во­ди­те­лят на ЕМА Емер Кук е обявила за наме­ре­ни­ето, да се про­веде експер­тиза на изслед­ва­ни­ята на рус­ката вак­сина от коро­на­ви­рус „Спут­ник V”. Тогава тя заявила, че Европе­йският съюз е при­тес­нен, че по време на тества­нето на вак­си­ната били нару­шени етични стан­дарти. Съще­временно към рус­кия препа­рат про­явя­ват инте­рес все повече европе­йски страни. При­пом­няме, че „Спут­ник V” стана пър­вата реги­стри­рана вак­сина за коро­на­ви­рус в света, а дока­за­ната й ефек­тив­ност днес е по-​висока от тази на други ваксини.