Печат

Москва напомни на САЩ, че незаконно са в Сирия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Аме­ри­кан­ското военно при­съствие в Сирия е неза­конно, заяви в сряда на стра­ницата си в Туитър рус­кото посол­ство в САЩ.

Бихме искали да напом­ним: воен­ното при­съствие на САЩ в Сирия преди всичко е неза­конно. Така че САЩ нямат как­вото и да е право да кри­ти­ку­ват леги­тим­ните действия на рус­ките Въоръжени сили, които действат в Сирия по покана на сирийското пра­ви­тел­ство”, се казва в съобщението.

Така рус­ката дипло­ма­ти­ческа мисия комен­тира пуб­ли­ку­ва­ния във втор­ник доклад на изпъл­ня­ващия длъж­но­стта гене­ра­лен инспек­тор на Пен­тагона Шон О‚Донъл, в който се твърди, че действи­ята на рус­ките военни в Севе­ро­за­падна Сирия наруша­вали меха­низмите за отстра­ня­ване на конфликт­ните ситу­ации. В доклада се казва, че „въпреки че рус­ките сили са се при­държали към меха­низма, нару­ше­ни­ята в срав­не­ние с мина­лото триме­се­чие малко са се увеличили”.

Спо­ред вер­си­ята на аме­ри­кан­с­ката страна нару­ше­ни­ята засягали вклю­ч­ва­нето на допъл­ни­телни транспортни сред­ства в пред­ва­ри­телно орга­ни­зи­ра­ната колона за пат­ру­ли­ране. Освен това е уве­домена по съо­т­ве­тен начин за преми­на­ва­нето на вое­нен транспорт или за пре­ли­тане на изтре­би­тели от Русия в Сирия. При това в документа се отбе­лязва, че „дан­ните за нару­ше­ния не пред­став­ля­ват заплаха за коа­лици­он­ните сили”.

В Сирия Москва действа по две направ­ле­ния: помощ на леги­тим­ното пра­ви­тел­ство за лик­ви­ди­ране на остатъците от теро­ри­стични елементи и съдействие на сирийските страни за поли­ти­че­ски диа­лог. За раз­лика от Русия, САЩ се нами­рат в Сирия без покана на пра­ви­тел­ството на тази страна.