Печат

Путин и Лукашенко договориха цената на газа за Беларус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­ден­тите на Русия и Бела­рус Вла­ди­мир Путин и Алек­сандър Лукашенко се дого­во­риха, че цената на газа за Бела­рус през 2022 г. ще остане на рав­нището на тази година, съобщи пред жур­на­ли­сти прес­сек­ре­та­рят на рус­кия държа­вен глава Дмит­рий Пес­ков след прего­во­рите между двамата лидери в Санкт Петербург.

До края на тази година между „Газпром” и „Газпром трансгаз Бела­рус” действат дого­во­рите за доставка на газ за Бела­рус и за него­вото транспор­ти­ране през тери­то­ри­ята на репуб­ли­ката. В края на мина­лата година министър-​председателят на Бела­рус Роман Голов­ченко дого­вори с Русия доставка на газ за 2021 г. на цена $128,5 за хиляда куб. м. За 2020 г. цената беше $127.

Двамата лидери са се дого­во­рили и за кре­дитна под­крепа на Бела­рус. „Пре­зи­ден­тите имаха доста обсто­я­те­лен и дълъг разго­вор”, отбе­ляза пред­ста­ви­те­лят на Кремъл. Спо­ред него Путин и Лукашенко са фина­ли­зи­рали дис­ку­си­ите, състо­яли се по-​рано в рам­ките на коми­си­ите на високо рав­нище с уча­сти­ето на руски и бела­руски пред­ста­ви­тели и преми­ерите на двете страни и са изра­бо­тили стъпки за работа в мит­ни­че­с­ката област, данъч­ното урегу­ли­ране и енергетиката.

По време на срещата двамата държавни глави обме­ниха мне­ния за меж­ду­на­род­ната обста­новка и реги­о­нал­ните проблеми.

Срещата на Путин с Лукашенко продължи повече от пет часа. По време на четвър­тата си среща за тази година те бесед­ваха в Кон­стан­ти­нов­ския дво­рец в Стрелна.

Русия е осно­вен достав­чик на нефт и газ за Бела­рус, чиито неф­топре­ра­бот­ва­телни заводи рабо­тят с руски суро­вини. За Минск реекспортът на суро­вини и пре­ра­бо­тен нефт е един от глав­ните източ­ници на експортни доходи.