Печат

Курц оценява високо взаимодействието между Австрия и Руската федерация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко заяви, че е пре­дала на канц­лира на Австрия Себастиян Курц поздрави от рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин, който е оце­нил високо руско-​австрийското вза­и­мо­действие. Това тя заяви в сряда пред жур­на­ли­сти по време на Петата Све­товна конфе­ренция на пред­се­да­те­лите на пар­ламен­тите във Виена.

Мат­ви­енко отбе­ляза, че състо­я­лият се разго­вор е бил много пози­ти­вен. Спо­ред нея по време на бесе­дата рус­ката страна е посо­чила като голям успех за Австрия орга­ни­зи­ра­нето на тази конфе­ренция, която е пър­вото подобно меж­ду­на­родно меропри­я­тие след въвеж­да­нето на огра­ни­че­ни­ята, пре­диз­ви­кани от пан­деми­ята на коронавируса.